EPC-contracts using in renewable energy: Legal and practical aspect

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Amazonia Investiga
Анотація
Актуальність дослідження зумовлена стрімким зростанням інтересу інвесторів до реалізації проектів будівництва електростанцій, що використовують відновлювальні джерела енергії, шляхом укладення так званих EPC-контрактів, адже українське законодавство не встигає здійснювати належне правове регулювання суспільних відносин, що примушує суб’єктів господарювання все частіше звертатись до норм закордонних юрисдикцій чи проформи міжнародних профільних організацій з метою здійснення договірних транзакцій. Метою дослідження є виявлення основних особливостей укладення ЕРС-контрактів в Україні та підходів до їх адаптації, відповідно до імперативних норм національного законодавства. Основними методами дослідження проблеми є порівняльно-правовий та логіко-юридичний методи, перший з яких дозволяє співставити і виявити спільні та відмінні риси, що притаманні нормам українського законодавства та положенням ЕРС-контрактів, розроблених Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (далі – FIDIC), а другий – сприяє логічному вивченню правових норм та уникненню суперечностей при укладенні та виконанні договорів. Результати дослідження стануть в нагоді юристам-практикам, які супроводжують реалізацію проектів будівництва електростанцій, що використовують відновлювальні джерела енергії, а також науковцям, які вивчають суспільні відносини в сфері капітального будівництва. The relevance of the article is connected with the rapid growth of investor`s interest in the project implementation of renewable power plant construction, through the conclusion of so-called EPC-contracts because Ukrainian legislation can’t properly keep up to carry out legal regulation of the public relations, which forces business to use foreign jurisdiction rules or standard contract forms developed by specialized international organizations with a purpose for project implementation. The purpose of the study is clarification of the main features of the capital construction of renewable facilities in Ukraine through the conclusion of EPC- contracts and the problems of current adaptation of legislation according to the best world practices. The main research methods are comparative law research and logical law method, the first of which allows to compare and identify common and distinctive features which are inherent for Ukrainian law and provisions of EPC-contracts which were designed by International Federation of Consulting Engineers (hereinafter – FIDIC), the second one helps to logical study of the legal rules and avoidance of contradictions during conclusion and execution of contracts. The results of the study will be useful for practicing lawyers who support renewables power plant construction projects as well as for scientists who study public relations in the field of capital construction.
Опис
Ключові слова
капітальне будівництво, ЕРС-контракт, типові форми FIDIC, зовнішньоекономічний договір, відновлювальна енергетика., capital construction, EPC-contract, FIDIC standard form, international business contract, renewable energy.
Бібліографічний опис
Ostrynskyi, V., Nykytchenko, N., Sopilko, I., Krykun, V., & Mykulets, V. EPC-contracts using in renewable energy: Legal and practical aspect. Amazonia Investiga. 2022. Volume 11 - Issue 52: 309-317.