Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Монографія являє собою комплексне дослідження проблем економічної безпеки України та її регіонів на сучасному етапі розвитку в умовах складної соціа- льно-політичної ситуації. В роботі пропонується дослідження ряду ключових про- блем, від вирішення яких залежить створення оптимального механізму забезпечення економічної безпеки держави та її регіонів; виявлення характерних рис стану економі- чної безпеки України в період переходу до ринкових відносин; визначення та уточнен- ня класифікації загроз, та чинників економічної безпеки держави та її регіонів; розроб- ка основних підходів до детінізації економіки України; економіко-правове регулю- вання протидії корупції в Україні. The monograph is a comprehensive study of economic problems security of Ukraine and its regions at the present stage of development in a complex social flax-political situation. The paper proposes a study of a number of key problems, the solution of which depends on the creation of an optimal support mechanism economic security of the state and its regions; identification of the characteristics of the state of the economy security of Ukraine in the period of transition to market relations; definition and clarification classification of threats and factors of economic security of the state and its regions; developed main approaches to de-shadowing Ukraine's economy; economic and legal regulation anti-corruption in Ukraine.
Опис
Ключові слова
«система» і її методологічне значення, економічна безпека, економічна безпека регіону, вивчення феномена корупції, детінізація економіки, "System" and its methodological significance, economic security, economic security of the region, study of the phenomenon of corruption, de-shadowing of the economy
Бібліографічний опис
Головченко О. М. Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки: монографія / О. М. Головченко Одеса : Букаєв Вадим Вікторович 2008. - 399 с.
Зібрання