Інформативно-правове забезпечення безпеки працівників Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Melbourne, Australia: Jnternational Science Group
Анотація
Актуальність проблеми. Національна поліція України (далі–НПУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку. У відповідності зі статтею 59 Закону України «Про Національну поліцію» служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень. Враховуючи складні завдання, котрі виконують органи та підрозділи НПУ, важливе місце в організації та проходженні служби її працівниками займають питання нормативно-правового врегулювання безпеки життя і професійної діяльності правоохоронців, оскільки конституційна норма (стаття 3) про те, що життя і здоров’я людини, її безпека визначаються у нашій країні найвищою соціальною цінністю, у повній мірі стосується і поліцейських. Зниження уваги до цього аспекту професійної діяльності призводить до непоодиноких випадків смерті або травматизму серед працівників поліції під час виконання службових обов’язків, особливо в екстремальних умовах з охорони громадського порядку (далі–ОГП) та в боротьбі із злочинністю. The urgency of the problem. The National Police of Ukraine (hereinafter - NPU) is a central executive body, whose activities are directed and coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Internal Affairs and which implements state policy in the areas of human rights and freedoms, public and state interests, crime prevention, security and order. In accordance with Article 59 of the Law of Ukraine “On the National Police”, the police service is a state service of a special nature, which is a professional activity of police officers in the performance of their duties. Given the complex tasks performed by the bodies and departments of the NPU, an important place in the organization and service of its employees is the legal regulation of life safety and professional activities of law enforcement, as the constitutional norm (Article 3) that human life and health , its security is determined in our country by the highest social value, fully applies to the police. Decreased attention to this aspect of professional activity leads to many deaths or injuries among police officers in the line of duty, especially in extreme public order (hereinafter UCP) and in the fight against crime.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Онопченко Н.В. Інформативно-правове забезпечення безпеки працівників Національної поліції України // The ХІ th International scientific and practical conference « THEORETICAL FOUNDA TIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (06-07 April 2020) Melbourne, Australia.2020. Рр. 185 - 190.
Зібрання