МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Закарпатські філологічні студії
Анотація
У статті розглянуто вплив європейських інтеграційних процесів на мовну підготовку майбутніх юристів, оха- рактеризовано вимоги європейських стандартів до мовної культури та мовленнєвої компетенції, проаналізовано особливості викладання мови в юридичних закладах вищої освіти та визначено роль викладача у формуванні мовленнєвої культури студентів. У статті зазначено, що мовна підготовка є невід’ємною частиною юридичної освіти, оскільки вона необхідна для ефективного спілкування та професійної діяльності майбутніх юристів. Зокрема, європейські стандарти до мовної культури та мовленнєвої компетенції висувають додаткові вимоги до рівня мовної підготовки студентів-юристів. У статті розглянуто основні напрями формування мовленнєвої культури студентів-юристів, такі як вдосконалення навичок мовлення, підвищення рівня володіння правописом та граматикою, а також розвиток мовленнєвої культури у взаємодії з клієнтами, судовими інстанціями та іншими учасниками правових відносин. У статті зазначено, що викладач має важливу роль у формуванні мовленнєвої культури студентів-юристів. Він повинен володіти не тільки глибокими знаннями мови, але й бути вмілим педа- гогом та мати практичний досвід у юридичній діяльності. В статті обговорено різні методи викладання мови в юридичних закладах вищої освіти, такі як інтерактивні технології, рольові ігри, дискусії, проєкти тощо. Також зазначено, що викладач має сприяти розвитку мовленнєвої компетенції студентів не лише на заняттях, але й у позааудиторній діяльності. Автор звертає увагу на важливість мовної підготовки студентів-юристів в контексті європейських інтеграційних процесів та вимог європейських стандартів. Вона дає загальний огляд особливостей викладання мови в юридичних закладах вищої освіти та розглядає методи формування мовленнєвої культури студентів-юристів. In the article, the impact of European integration processes on the language training of future lawyers is considered, the requirements of European standards for language culture and speech competence are characterized, the peculiarities of language teaching in law schools and the role of the teacher in forming the speech culture of students are determined. The article states that language training is an integral part of legal education, as it is necessary for effective communication and professional activity of future lawyers. In particular, European standards for language culture and speech competence impose additional requirements on the level of language training for law students. The article examines the main directions of forming the speech culture of law students, such as improving speech skills, raising the level of mastery of spelling and grammar, and developing speech culture in interaction with clients, courts, and other participants in legal relations. The article notes that the teacher plays an important role in shaping the speech culture of law students. They should possess not only deep knowledge of the language but also be a skillful educator and have practical experience in legal activities. The article discusses various methods of language teaching in law schools, such as interactive technologies, role-playing games, discussions, projects, and more. It is also noted that the teacher should promote the development of speech competence of students not only in classes but also in extracurricular activities. The author draws attention to the importance of language training for law students in the context of European integration processes and the requirements of European standards. They provide an overview of the peculiarities of language teaching in law schools and examine methods of forming the speech culture of law students.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шаповаленко, Н. МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Закарпатські філологічні студії. Випуск 27.. Том 3. 2023. С. 46-50.