ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На сучасному етапі розвитку України проблема забезпечення прав і свобод особи набуває особливого значення, адже у сучасному світі ступінь забезпеченості прав і свобод особи є ціннісним орієнтиром, який свідчить про досягнутий рівень демократії держави, ступінь розвиненості суспільства.Держава повинна визнавати людину найвищою соціальною цінністю, установлювати, легітимувати, охороняти її права і свободи, забезпечувати їх фактичне здійснення. Сьогодні перед усіма сучасними державами постає проблема формування нового світового порядку, який би забезпечив безпеку всіх народів і підтримувався усім міжнародним співтовариством. At the current stage of Ukraine's development, the problem of ensuring the rights and freedoms of an individual takes on special importance, because in the modern world, the degree of ensuring the rights and freedoms of an individual is a value benchmark that indicates the achieved level of democracy of the state, the degree of development of society. The state must recognize a person as the highest social value, establish, legitimize, protect its rights and freedoms, ensure them actual implementation. Today it appears before all modern states the problem of forming a new world order that would ensure security of all nations and was supported by the entire international community.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андоній І.О., Надибська О.Я. ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матеріали круглого столу 18 лист. 2021 р. / Одеса: ОДУВС, 2021. С.3 - 6.