Верховенство права як гарантія правової держави: проблеми сучасності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розкривається зміст принципу верховенства права та його роль у функціонуванні сучасної правової держави. Проведено аналіз проблем при реалізації принципу верховенства права на сучасному етапі розвитку України. Підкреслюється, що наразі закріпленню цього принципу на законодавчому рівні та дослідженню його на доктринальному рівні приділяється належна увага, однак на практиці він часто порушується. В статье раскрывается содержание принципа верховенства права и его роль в функционировании современного правового государства. Проведен анализ проблем при реализации принципа верховенства права на современном этапе развития Украины. Подчеркивается, что сейчас закреплению этого принципа на законодательном уровне и исследованию его на доктринальном уровне уделяется должное внимание, однако на практике он часто нарушается. The article reveals the contents of the rule of law and its role in the functioning of a modern constitutional state. The analysis of the problems in the implementation of the rule of law at the present stage of development of Ukraine. It is emphasized that now is the consolidation of the principle in legislation and research it on the doctrinal level are given due attention, but in practice it is often broken.
Опис
Ключові слова
верховенство права, Європейський суд з прав людини, Комітет міністрів Ради Європи, Всесвітній індекс верховенства права, Індекс сприйняття корупції., верховенство права, Европейский суд по правам человека, Комитет министров Совета Европы, Всемирный индекс верховенства права, Индекс восприятия коррупции., the rule of law, the European Court of Human Rights, the Committee of Ministers of the Council of Europe, the World Index of the rule of law, the Corruption Perceptions Index.
Бібліографічний опис
Прудка Л.М. Верховенство права як гарантія правової держави: проблеми сучасності / Л.М. Прудка // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 2. - С. 73 - 75.