СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Запропонована авторами законодавча модель дозволить перейти до конструкції, основою якої є убезпечення прав людини на захист від свавільного втручання держави при вчиненні публічного правопорушення та активна роль потерпілого. Існує суспільний запит на те, щоб від декларацій про гуманізм вітчизняного законодавства у відповідній сфері та необхідність повсякчасної уваги до прав потерпілого перейти до конкретних заходів, серед яких: - акцент на примирення учасників конфліктних відносин та вирішення ситуації з мінімально можливими репресіями, скрізь, де це можливо, з ураху- ванням і публічних, і особистих інтересів потерпілого; - розширення прав потерпілого щодо початку переслідування за публічні правопорушення; - встановлення правила, згідно з яким будь-яке пом’якшення становища правопорушника (зокрема, застосування помилування, угоди зі стороною обвинувачення, умовно-дострокове звільнення від покарання чи заміна його більш м’яким) здійснювалося лише з урахуванням позиції потерпілого та за умови відшкодування завданої шкоди; - включення до правових заходів, які застосовуються за публічні правопорушення, компенсаторних елементів (зокрема, сплати частини штрафу на користь потерпілого та у фонд відшкодування шкоди від правопорушень). Принциповим є уніфікація відповідних заходів та процедур щодо усіх видів публічних правопорушень, з тим, щоб реалізація прав учасників відповідних правовідносин не залежали від того, до якого виду віднесене правопорушення законодавцем та здійснювалися за їх активною участю принаймні у визначенні його правових наслідків. The legislative model proposed by the authors will make it possible to move to a structure whose basis is the provision of human rights to protection against arbitrary state intervention in the commission of a public offense and the active role of the victim. There is a public demand to move from declarations about the humanism of domestic legislation in the relevant field and the need for constant attention to the rights of the victim to specific measures, including: - an emphasis on the reconciliation of participants in conflict relations and resolving the situation with the minimum possible repression, wherever it is possibly, taking into account both public and personal interests of the victim; - expansion of the victim's rights regarding the initiation of public prosecutions offense; - establishment of a rule according to which any mitigation of the situation of the offender (in particular, the application of amnesty, agreements with the party indictment, parole or commutation of punishment softer) was carried out only taking into account the position of the victim and for terms of compensation for damage caused; - inclusion of compensatory elements in the legal measures applied for public offenses (in particular, payment of part of the fine for the benefit of the victim and to the fund for compensation for damages from offences). The principle is the unification of appropriate measures and procedures regarding all types of public offenses, so that the realization of the rights of the participants of the relevant legal relationship does not depend on the type of offense assigned by the legislator and is carried out with their active participation, at least in determining its legal consequences.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Буртова В.В., Афонін Д.С. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Пріоритетні напрямки реформування правової системи України в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Одеса, 19 жовтня 2022 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. – Одеса: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2022. – 209 с. С. 55-57.