Оптимізація господарського судочинства в умовах воєнного стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наукова стаття присвячена окремим питанням спрощення та оптимізації судових процедур у господарському процесі України. З урахуванням воєнного стану в Україні, який був запроваджений в 2022 році в зв’язку із повномасштабною військовою агресією російської федерації, пропонується перегляд механізмів окремих судових процедур в господарському судочинстві, які допоможуть спростити та пришвидшити розгляд судових справ, а також можуть вплинути на ефективність захисту суб’єктів господарювання та завантаженість судів. На підставі аналізу норм чинного процесуального законодавства України, теорії господарського процесуального, порівняння окремих норм та інститутів в інших галузях права, зроблена спроба сформулювати теоретичні підходи до правил та умов оптимізації судових процедур, а також їх спрощення. В статті запропоновано загальні шляхи розвантаження судових установ, збільшення значення альтернативних процедур вирішення господарських спорів. Проаналізовано чинне господарське процесуальне законодавство, точки зору науковців та практикуючих юристів на проблеми забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану та загальні проблеми забезпечення дієвості правосуддя в звичайних умовах. Зроблені спроби сформулювати конкретні пропозиції до чинного господарського процесуального кодексу України щодо забезпечення прав суб’єктів господарювання на судовий захист, вдосконалення діючого господарського процесуального законодавства. Серед запропонованих засобів оптимізації судових процедур у господарському процесі визначені: скорочені строки розгляду та вирішення окремих категорій справ, розширення спрощеної форми судочинства, активне використання альтернативних способів вирішення господарських спорів, розширення використання кіберпростору для здійснення судочинства за умови забезпечення його захищеності та безпеки, фінансове забезпечення апаратів господарських судів. Крім того, підкреслено безперспективність ліквідації судів першої та другої інстанції господарської юрисдикції та створення секцій з розгляду господарських справ у судах загальної або повної юрисдикції. The scientific article deals with the specific issues of simplification and optimization of economic procedure law of Ukraine. Due to the war regime in Ukraine, which was introduced on February 24 2022 due to the the fullscale military aggression of russian federation, the authors of the article offer to review the mechanisms of some judicial procedures in economic law proceedings, what will help to simplify and speed up the solution of judicial cases, and may also affect the effectiveness of the protection of business subjects and the charge of the courts. Based on the analysis of the norms of the current procedural law of Ukraine, the theory of economic procedural law, the comparison of particular norms and institutions in other branches of law, an attempt was made to formulate theoretical approaches to the rules and conditions for optimizing legal procedures, as well as their simplification. The article offers general ways of relieving the burden on judicial institutions, increasing the value of alternative procedures for solving economic disputes. The current economic procedural legislation, the viewpoints of scientists and practicing lawyers on the problems of ensuring access to justice under war law and the general problems of ensuring the effectiveness of justice under normal conditions are analyzed. Attempts have been made to formulate specific proposals to the current economic procedural code of Ukraine to ensure the rights of economic entities to judicial protection, to improve the current economic procedural legislation. Among the proposed means of optimizing court procedures in the economic law procedures, the following are defined: shortened terms of proceedings and resolution of certain categories of cases, expansion of the simplified form of judicial proceedings, active use of alternative methods of solving economic cases, the wide use of the use of cyberspace for the implementation of judicial proceedings under the condition of ensuring its security and safety, financial support of management of commercial courts. In addition, it was emphasized the futility of liquidating the courts of first and second instance of economic jurisdiction and creating sections for proceedings of economic cases in courts of general or full jurisdiction.
Опис
Ключові слова
господарський процес, судовий захист, судові процедури, воєнний стан; economic law process, judicial protection, court procedures, war conditions.
Бібліографічний опис
Дришлюк, В., Кострицький, І. Оптимізація господарського судочинства в умовах воєнного стану в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 4. С. 43-47.