Експертиза в адміністративних провадженнях митної сфери

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття тематично спрямована на висвітлення актуальних питань щодо забезпечення функціонування адміністратив­но-правових інституцій у сфері митних проваджень шляхом реалізації спеціальних знань у форматі експертизи та спеціальних досліджень; дослідження проблем законодавчого регулювання означеної діяльності компетентних державних органів в умовах змін в економічній і політичній реальностях, нагальних потреб в організації створення факторів і важелів впливу на формування й розвиток професійного експертного осередку, завданнями якого є забезпечення режиму гармонійних правосуб'єктних відносин під гаслом паритету сил державної та громадської влад. Задля цього пропонується визнати проблему існування диспропорції означених владних впливів на вирішення питань експертного забезпечення діяльності митних органів і провести ретельне й глибоке дослідження (аналізів, експертиз). Зокрема, визнати факт існування домінанти державних повноважень відповідно до статусу суб'єктів ЗЕД і, по-друге, розглянути у форматі наукових обговорень питання про недержавні, громадські експертні формування з повноваженнями незалежної експертизи на рівні законодавчого врегулювання їх інформаційних результатів у системі доказів по юридичним провадженням. Розв'язання означених проблем утворює прогнозовану перспективу формування альтернативних варіантів існуючому положенню речей і активізує фактори впливу щодо зрушення позитивних змін. Article thematically focused оп the coverage of relevant issues іп the functioning of the administrative system іп the revenues and fees, іп particular, its customs aspect Ьу implementing special knowledge іп the examination format and special studies; study of the problems of legal regulation of the aforesaid activities of the competent state bodies іп а changed economic and political realities and the urgent need for the organization forming factors and leverage оп the development of professional expert environment, tasks which would ensure legal personality harmonious relations regime under the slogan of parity forces the state and public authorities. For this problem is proposed to recognize the existence of volume imbalances of power іп the areas of application discussed forces, іп particular, the expert іп solving the tasks of ensuring the activity of customs authorities іп the form of studies (analysis, forensic examinations). Of course, іп this area а priority and as а result, remains а dominant force state examination; іп - the second, are proposed for consideration іп the format of scientific debate issues relating to the operation of alternative independent (non-state) examinations, which requires legislative consolidation of the results of their information as evidence іп legal proceedings. This would create ап alternative to the status quo and will іп the direction of positive transformation.
Опис
Ключові слова
судова експертиза; класи експертиз; експертиза в адміністративних провадженнях; експертиза в митних провадженнях., judicial examination; classes of examina­tions; examination is іп administrative productions; exam­ination is іп custom productions.
Бібліографічний опис
Калаянова Л.В. Експертиза в адміністративних провадженнях митної сфери // Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 1. С. 113 - 116.