КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЗЛОЧИННОСТІ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-11-13
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У широкому розумінні методологічна основа вивчення специфіки прикордонних регіонах Півдня України міститься не лише в кількісно-якісній оцінці злочинності, а й у дослідженні зазначених регіонів як складної інтегральної територіально-просторової суспільної системи, що містить у своїй основі складну історично сформовану соціально-демографічну, економічну, політичну та культурологічну систему. Така сукупність має розглядатися комплексно, як результат складної взаємодії природного середовища та функціонально-компонентних підсистем матеріального виробництва, розселення, соціальної та інституціональної інфраструктури й життєдіяльності населення. In a broad sense, the methodological basis of the study of the specifics of the border in the regions of Southern Ukraine is contained not only in the quantitative and qualitative assessment of crime, but also in the study of these regions as a complex integral territorial-spatial social system, which contains at its core a complex historically formed socio-demographic, economic, political and cultural system. Such an aggregate should be considered comprehensively, as a result of the complex interaction of the natural environment and functional-component subsystems of material production, settlement, social and institutional infrastructure, and life activities of the population.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чекмарьова І.М. КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЗЛОЧИННОСТІ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 13 лист. 2015 року. — Одеса: ОДУВС, 2015. С. 180 - 182.