Становлення та розвиток інвестиційного законодавства в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є хронологічне виокремлення основних етапів становлення інвестиційного зако- нодавства в Україні, визначення проблематики роз- витку кожного з етапів інвестиційного законодав- ства та виявлення подальших перспектив вирішення зазначених проблем з урахуванням сучасної євроінте- граційної політики нашої держави. Уперше здійснено аналіз нормативно-правових актів інвестиційного законодавства з періоду СРСР (1987–1991 рр.) і дотепер щодо процесу формування законодавства у сфері інвестиційної діяльності, що діяли на території України. Запропоновано визначати фактичний фундамент зародження та розвитку інвестиційного законодавства України за рік до неза- лежності нашої держави, а саме з 1990 р., коли було прийнято законодавчий акт «Основи законодавства про інвестиційну діяльність у СРСР» від 10.12.1990 № 1820-1. Досліджено сучасні підходи до класифікації етапів формування інвестиційного законодавства. Охарак- теризовано різні точки зору щодо фаз становлення інвестиційного законодавства в Україні з урахуванням проблематики кожного етапу та періодичних законо- давчих змін та подій, які відбувались в Україні і світі. Здійснено аналіз історичних етапів інвестиційного законодавства України. З урахуванням різних поглядів були визначені нові хронологічні відрізки становлення нормативно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Визначено, що Україна нині перебуває на новому етапі становлення інвестиційного законодав- ства, формуванню якого сприяють такі фактори, як: повномасштабна збройна агресія російської феде- рації проти України та геноцид українського народу, а також стрімкі євроінтеграційні процеси, які ще більш посилені з червня 2022 рок, після отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Проаналізовано проєкт Закону № 7508 від 01.07.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвид- шення відновлення зруйнованих війною об’єктів та будівництва нових об’єктів, пов’язаних з післяво- єнною перебудовою економіки України». Досліджено, які докорінні зміни пропонуються в інвестиційній діяльності вказаним актом, а також визначено, що саме з цим законопроєктом пов’язаний початок ста- новлення нової фази розвитку інвестиційного законо- давства України. У статті розглянуто сучасний стан інвестиційного законодавства України, окреслено основні напрями покращення формування законодавства у сфері інвес- тиційної діяльності та активізації законотворчих процесів щодо регламентації інвестування. The aim of the article is to determine the stages of development of investment legislation in Ukraine in chronological order, to highlight the problems of each of the stages and further prospects for development, with the focus of the European integration policy of our country. An analysis of regulatory legal acts of the USSR period (from 1987 to 1991) regarding investment activities operating on the territory of Ukraine was carried out for the first time. Thanks to this, it was concluded that the actual foundation for the development of investment legislation of Ukraine was laid a year before the independence of our state in 1990, when the law “Fundamentals of legislation on investment activity in the USSR” was adopted in 1990. Modern approaches to the classification of the stages of formation of investment legislation was researched. The different points of view regarding the stages of development of investment legislation in Ukraine with the focus of the problems of each stage and certain legislative changes and events that took place in Ukraine and the world were described. An analysis of each historical stage of the investment legislation of Ukraine was made. Taking into account different views and new conclusions, new chronological periods of the formation of regulatory and legal regulation of investment were determined. It was noted that Ukraine is currently at a new stage of development of investment legislation, the formation of which is facilitated by such factors as: the full-scale aggression of the russian federation against Ukraine and the genocide of the Ukrainian people, as well as European integration processes, which are even more intensified from June 2022, after receiving the status of a candidate for accession to the European Union. Draft Law No. 7508 dated July 1, 2022 “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving the Mechanism for Attracting Private Investments Using the Mechanism of Public-Private Partnership to Accelerate the Restoration of War-Destroyed Objects and Construction of New Objects Related to with the post-war restructuring of Ukraine’s economy”. It has been determined what fundamental changes are proposed in the investment activity by this law, and it has also been concluded that it is this draft law that marks the beginning of a new stage in the development of investment legislation of Ukraine. The article examines the current state of investment legislation of Ukraine, outlines the main directions for improving the formation of legislation in the field of investment activity and the activation of law-making processes regarding the regulation of investment.
Опис
Ключові слова
інвестиційна діяльність, чинники, фази, етапи становлення інвестиційного законодавства, євроінтеграція, інвестування., investment activity, factors, phases, stages of development of investment legislation, European integration, investment.
Бібліографічний опис
Швець М.О., Журавель А.В. Становлення та розвиток інвестиційного законодавства в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 3. С. 140-147.