Соціальні пріоритети України в глобалізаційному просторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У монографії проведено теоретичне осмислення поняття «соціальний пріоритет» і його ролі для розуміння тенденції, механізму розвитку та особливості прояву сучасного українського суспільства. Спираючись на останні наукові результати в досліджуваній галузі, автором представлено методологічне обґрунтування і сформульовано новий підхід у вирішенні проблеми соціальних пріоритетів, їх соціокультурного, епістемологічного та гуманістичного смислу. Здійснено прогноз можливостей використання епістемологічного потенціалу теорії соціальних пріоритетів для корегування курсу розвитку українського суспільства в напрямку євроінтеграції і налагодження рівноправних зв’язків з іншими партнерами України. The monograph provides a theoretical understanding of the concept of "social priority "and its role in understanding the trend, mechanism of development and features of the manifestation of modern Ukrainian society. Relying on the latest scientific results in the field, the author presents methodological substantiation and a new approach to the solution is formulated problems of social priorities, their socio-cultural, epistemological and humanistic sense. The forecast of possibilities of use of epistemological is made the potential of the theory of social priorities to adjust the course of development Ukrainian society in the direction of European integration and adjustment equal relations with other partners of Ukraine.
Опис
Ключові слова
соціальні пріоритети, адаптація в сучасному українському просторі, ціннісно-смислові парадигми, сучасна інформаційна політика, social priorities, adaptation in the modern Ukrainian space, value-semantic paradigms, modern information policy
Бібліографічний опис
Надибська О.Я. Соціальні пріоритети України в глобалізаційному просторі : моногр. / О. Я. Надибська. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 270 с.
Зібрання