Кримінологічна інформація - необхідний елемент забезпечення процесу виконання - відбування покарань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У даній статті здійснено аналіз змісту тих норм Кримінально-виконавчого кодексу (КВК) України, у яких мова ведеться про використання кримінологічної інформації при реалізації заходів виправлення та ресоціалізації засуджених, та обґрунтована необхідність підвищення рівня ефективності діяльності з означених питань. Зокрема, встановлено, що процес виконання – відбування покарань забезпечується різноманітними видами кримінальної інформації (про особу засудженого, на підставі чого складається так звана кримінально-виконавча характеристика; про детермінанти вчинення злочинів, які сприяли формуванню та реалізації протиправної мотивації зазначених осіб; про кримінологічне середовище, у якому про ходить процес відбування покарання засудженими; про віктимологічні аспекти кримінально-виконавчої діяльності тощо). Крім цього, з’ясовано, що у кримінально-виконавчому законодавстві України (ст. 2 КВК) є низка правових прогалин і колізій, які знижують потенційні можливості кримінологічної інформації у забезпеченні процесу виконання – відбування покарань, а тому потребують у зв’язку з цим усунення у сучасних умовах реформування сфери виконання покарань України. Встановлено також, що значна частина норм кримінально-виконавчого законодавства України має пряме відношення до кримінологічної інформації. Саме на цей аспект взаємозв’язку вказаних відомостей та процесу виконання – відбування покарань все частіше звертають увагу учені, які займаються даною проблематикою. З урахуванням вказаного, доведено, що кримінологічна інформація є невід’ємною і необхідною складовою (елементом) забезпечення процесу виконання – відбування покарань, але в умовах правових прогалин і колізій кримінально-виконав чого законодавства зазначений вид відомостей про особу використовується вкрай не результативно та безпредметно, що виступає однією з детермінант, які знижують ефективність кримінально-виконавчої діяльності України. Враховуючи зазначені та інші проблеми, що стосуються предмета даної наукової статті, у ній запропоновані деякі авторські шляхи удосконалення правового механізму з питань використання вказаної інформації у ході застосування до засуджених передбачених у законі заходів виправлення та ресоціалізації (ст. 6 КВК). This article analyzes the content of those norms of the Criminal Executive Code (CPC) of Ukraine, which deal with the use of criminological information in the implementation of measures for the correction and resocialization of convicts, and substantiates the need to increase the level of efficiency of activities on these issues. In particular, it was established that the process of execution - the serving of punishments is provided by various types of criminal information (about the person of the convicted person, on the basis of which the so-called criminal performance characteristics are compiled; about the determinants of the commission of crimes that contributed to the formation and implementation of the illegal motivation of the specified persons; about the criminological environment, in which the process of serving the sentence of convicts takes place; about victimological aspects of criminal enforcement activities, etc.). In addition, it was found that there are a number of legal gaps and conflicts in the criminal law enforcement legislation of Ukraine (Article 2 of the Criminal Procedure Code), which reduce the potential opportunities of criminological information in ensuring the process of execution - serving punishments, and therefore need in this connection elimination in modern conditions of reforming the sphere of execution of punishments of Ukraine. Taking into account the mentioned and other problems related to the subject of this scientific article, it proposes some author’s ways of improving the legal mechanism on the use of the specified information in the course of applying the correctional and resocialization measures provided for in the law to convicts (Article 6 of the Code of Criminal Procedure).
Опис
Ключові слова
кримінологічна інформація, процес виконання – відбування покарань, забезпечення, особа злочинця, детермінанти вчинення кримінальних правопорушень, віктимність, ефективність кримінально-виконавчої діяльності. criminological information, execution process - serving sentences, software, the identity of the criminal, determinants of commit ting criminal offenses, victimhood, effectiveness of criminal enforcement activities.
Бібліографічний опис
Дмитрієнко, Ю. Кримінологічна інформація - необхідний елемент забезпечення процесу виконання - відбування покарань. Південноукраїнський правничий часопис. 2024. № 1. С. 43-47.