РОЛЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СТАНОВЛЕННІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК ОКРЕМОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У даній наукової статті йде мова перш за все про історію створення Державного бюро розслідування в Україні, про шлях у 25 років який пройшов цей правоохоронний орган з початку спроби його створення і до перших днів роботи, а також про визначення ролі оперативних підрозділів у формуванні Державного бюро розслідувань, як окремого спеціального правоохоронного органу. Підкреслюється, що до початку роботи ДБР між іншими правоохоронними органами, в тому числі, враховуючи органи прокуратури, а також безпосередньо всередині цих органів, десятиліттями створювались та будувались взаємовідносини між слідчими та оперативними підрозділами. Характер таких взаємовідносин утворювався з урахуванням вимог підслідності та компетенції кожного з них у відповідності до діючого законодавства. Внаслідок цього було досягнуто певного «балансу та паритету» впливу один на одного. Тобто, утворилась стала корупційна складова, яка влаштовувала кожний правоохоронний орган. Особливу увагу у цьому питанні приділяється прокуратурі, підрозділи якої одночасно і здійснювали досудове розслідування, і здійснювали процесуальне керівництво цим же досудовим розслідуванням. Зазначене спотворювало визначену законодавством України систему важелів і противаг та дуже негативно впливало на діяльність правоохоронної системи в цілому, що знаходило своє відображення в погіршенні суспільно-політичної ситуації в державі. Автори у роботі стверджують, що з моменту початку реалізації ДБР своїх повноважень такий небажаний «баланс» сил був порушений. Розпочався перерозподіл критеріїв впливу правоохоронних органів один на одного і такий перерозподіл відбувався саме за рахунок створення нових слідчих та оперативних підрозділів в ДБР. Автори роблять спробу визначити, чому настільки важлива роль оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань і чому саме запуск їх в роботу слід вважати відправною точкою у повноцінному формуванні Державного бюро розслідувань, як окремого спеціального правоохоронного органу. This scientific article is primarily about the history of the creation of the State Bureau of Investigation in Ukraine, about path in 25 year of this law enforcement agency from the beginning of the attempt to create it to the first days of work, as well as about the definition of the role of operational units in the formation of the State Bureau of Investigation, as a separate special law enforcement agency. It is emphasized that before the start of the work of the SBI between other law enforcement agencies, including, taking into account the prosecutor's office, as well as directly within these agencies, relationships between investigators and operative units were created and built for decades. The character of such relationships was formed taking into account the requirements of jurisdiction and competence of each of them in accordance with the current legislation. As a result, a certain «balance and parity» of influence on each other was achieved. That is, a permanent corruption component was formed, which suited every law enforcement agency. Special attention in this matter is paid to the prosecutor's office, whose subdivisions simultaneously carried out pre-trial investigation and carried out the procedural guidance of the same pre-trial investigation. This distorted the system of checks and balances defined by the legislation of Ukraine and had a very negative impact on the law enforcement system as a whole, which was reflected in the deterioration of the sociopolitical situation in the country. The authors claim in the work that since the beginning of the implementation of the powers of the SBI, such an undesirable «balance» of forces has been violated. The redistribution of criteria for the influence of law enforcement agencies on each other began, and such redistribution took place precisely at the expense of the creation of new investigative and operative units in the SBI. The authors attempt to determine why the role of operational units of the State Bureau of Investigation is so important and why their launch should be considered the starting point in the full fledged formation of the State Bureau of Investigation as a separate special law enforcement agency.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Запорожец, А., Смоков, С. РОЛЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СТАНОВЛЕННІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК ОКРЕМОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.271-277.