КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
«Кримінальний процес» знаходиться у тісному зв’язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все, з теорією держави і права, яка забезпечує його категоріальним апаратом, з конституційним, кримінальним, адміністративним і цивільним правом, оскільки в діяльності органів досудового розслідування і суду досить часто виникають питання, що пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо. При вивченні кримінального процесу курсанти повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури і повноважень органів досудового розслідування, прокуратури та суду. "Criminal process" is in close connection with other legal disciplines, first of all, with the theory of the state and law, which provides it with a categorical apparatus, with constitutional, criminal, administrative and civil law, since in the activities of pre-trial investigation bodies and the court, there is enough there are often issues related to compensation for damage caused by a criminal offense, qualification of socially dangerous acts, provision of constitutional rights and freedoms of a person, administrative responsibility, etc. When studying the criminal process, cadets should actively use knowledge about the tasks, competence, structure and powers of pre-trial investigation bodies, the prosecutor's office and the court.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кримінальний процес. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських, практичних спеціальність 081 Право факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування. Одеса: ОДУВС, 2021. 177 с.