Поліцейська медіація в Україні: сутність та напрями застосування

Анотація
Стаття присвячена питанням систематизації теоретичних положень, світової та вітчизняної практики застосування медіації, а також визначення напрямів її застосування в діяльності Національної поліції України. Автори на підставі аналізу існуючих точок зору, світової та вітчизняної практики виказують власне бачення проблеми та пропонують до цього якісно нові підходи, зокрема щодо розроблення напрямів Концепції запровадження поліцейської медіації в Україні. The article is devoted to the issues of systematization of theoretical positions, world and domestic practice of the use of mediation, as well as determining the directions of its use in the activities of the National Police of Ukraine. The authors, based on the analysis of existing points of view, world and domestic practice, express their own vision of this problem and propose qualitatively new approaches to the development of directions for the concept of police policing in Ukraine.
Опис
Ключові слова
комунікація; конфлікт; медіатор; медіація; поліція; поліцейська меді ація; правопорушення; превенція. communication; confl ict; mediator; mediation; police; police mediation; offense; prevention.
Бібліографічний опис
Албул, С., Шаповалова, І. Поліцейська медіація в Україні: сутність та напрями застосування. Право.ua. 2019. № 1. С.33-40.