ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою статті є дослідження засад стратегічного управління в умовах воєнного стану в органах та під- розділах Національної поліції України. Обґрунтовано важливість та своєчасність піднятого питання, зва- жаючи на складну ситуацію, яка стала випробуван- ням як для кожного громадянина України, країни, так і для правоохоронних органів, зокрема для особового складу Національної поліції України. Розглянуто поняття оптимізації діяльності орга- нів та підрозділів Національної поліції України, акцен- товано увагу на взаємозв’язку між оптимізацією діяльності органів та підрозділів Національної поліції України та підвищенням результативності та ефек- тивності цієї діяльності. Наголошено, що принципи управлінської діяль- ності виступають настановами для забезпечення ефективного та результативного керівництва. Роз- крито сутність принципів: послідовності; визнання досягнень; добору, розстановки та просування кадрів за їх особистими, діловими і моральними якостями; прозорості; наставництва; принципу об’єктивної оцінки службового навантаження та принципу спра- ведливості при його розподілі; забезпечення реаліза- ції службової поліцейської діяльності. Підкреслено, що нехтування зазначеними принципами є шкідливим у діяльності органів поліції і може призводити до під- вищення корупційних ризиків. Досліджено поняття авторитету керівника, ролі авторитету керівника в управлінській діяльності, приділено увагу як соціальним, так і психологічним його аспектам. Акцентовано увагу на питаннях, які в умовах воєн- ного стану гостро постали перед керівниками орга- нів та підрозділів Національної поліції України: розмір службового навантаження, дотримання вимог служ- бової дисципліни й обліку та оплати робочого часу з урахуванням оголошення повітряної тривоги. The purpose of the article is to study the fundamentals of strategic management in martial law in the departments of the National Police of Ukraine. The importance and timeliness of the raised issue are substantiated, given the difficult situation, which has become a test for every citizen of Ukraine, the country, and for law enforcement agencies, in particular, for the staff of the National Police of Ukraine. The concept of optimizing the activities of the National Police units of Ukraine is considered, attention is focused on the relationship between optimizing the activities of the National Police of Ukraine and improving the effectiveness and efficiency of these activities. It is emphasized that the principles of management are guidelines for effective and efficient leadership. The essence of the principles is revealed: consistency; recognition of achievements; selection, placement and promotion of personnel according to their personal, business and moral qualities; transparency; mentoring; the principle of objective assessment of the workload and the principle of fairness in its distribution; ensuring the implementation of the police service activity. It was emphasized that neglect of these principles is harmful in the activities of the police and can lead to increased corruption risks. The concept of the authority of the leader, role of the authority of the leader in managerial activity has been studied. Attention is paid to both social and psychological aspects. The attention is focused on the issues which in the conditions of the military situation have become acute before the heads of the bodies and subdivisions of the National Police of Ukraine under martial law: the size of workload, compliance with the requirements of official discipline and accounting and payment of working time, taking into account the announcement of air alarms.
Опис
Ключові слова
Національна поліція України, воєнний стан, поліцейський, керівник, оптимізація кадро- вого потенціалу, принципи управління, авторитет керівника., National police of Ukraine, martial law, policeman, head, optimization of personnel potential, principles of management, authority of the head.
Бібліографічний опис
Медведенко С.В., Медведенко Н.В. ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 200 - 206.