АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Роботу присвячено окремим актуальним питан- ням здійснення у сучасних умовах профілактики адмі- ністративних правопорушень у прикордонному серед- овищі. Обґрунтовано актуальність вибраної теми та проведено загальний аналіз досліджень із питань профілактичної діяльності адміністративних право- порушень на державному кордоні підрозділами спеці- ального правоохоронного органу Державної прикор- донної служби України (далі – ДПС). Досліджено зміст теоретичних положень науко- вої категорії «профілактика». Визначено її значення і місце в системі превентивної діяльності правоохо- ронних органів держави. На основі вивчення позицій провідних науковців з адміністративного права, які комплексно досліджу- вали питання профілактики адміністративних правопорушень, розкрито його наукове поняття та зміст, а також проведено порівняльний аналіз із категорією «запобігання адміністративним правопо- рушенням». Досліджено місце Держприкордонслужби як суб’єкта профілактичної діяльності адміністратив- них правопорушень на державному кордоні. Проаналі- зовано правові основи забезпечення такої діяльності. Розглянуто окремі напрями профілактичної діяльно- сті органів охорони державного кордону. Досліджено актуальні та проблемні питання забезпечення здійснення окремих профілактичних заходів підрозділами Держприкордонслужби а саме: особливостей проведення співбесіди з особами, які перетинають державний кордон України, проце- дур взяття на профілактичний облік, направлення подань щодо усунення, виявлених причин та умов правопорушень, використання інформаційних систем у профілактичній діяльності, процедури одержання спеціальних відомостей, необхідних для виконання правоохоронних та превентивних завдань. Обґрунтовано авторські пропозиції щодо поліп- шення правового врегулювання профілактичної діяльності та рівня ефективності здійснення профілактики правопорушень підрозділами Держприкор- донслужби. The work is devoted to some topical issues of implementation in modern conditions of prevention of administrative offenses in the border environment. The article substantiates the relevance of the chosen topic and conducted a general analysis of research on the prevention of administrative offenses at the state border by units of the special law enforcement agency of the State Border Guard Service of Ukraine (hereinafter – ВGS). The content of theoretical provisions of the scientific category «prevention» was investigated in the article. Its significance and place in the system of preventive activity of state law enforcement bodies are determined. Based on the study of the positions of leading scholars in administrative law, who comprehensively studied the prevention of administrative offenses, its scientific concept and content were revealed, as well as a comparative analysis with the category of «prevention of administrative offenses». The place of the State Border Guard Service as a subject of preventive activity of administrative offenses at the state border has been studied. The legal basis for such activities is analyzed. Some directions of preventive activity of state border protection bodies are considered. The authors studied current and problematic issues of ensuring certain preventive measures by the State Border Guard Service, namely: features of interviews with persons crossing the state border of Ukraine, procedures for preventive registration, referrals to eliminate, identified causes and conditions of violations, use of information systems in preventive activities, procedures for obtaining special information necessary to perform law enforcement and preventive tasks. Author's proposals to improve the legal regulation of preventive activities and the level of effectiveness of crime prevention by units of the State Border Guard Service are substantiated.
Опис
Ключові слова
державний кордон, підрозділи Держприкордонслужби, охорона державного кордону, профілактика, профілактика адміністративних пра- вопорушень, превентивна діяльність, запобігання правопорушенням, профілактична діяльність Держприкордонслужби, адміністративно-правові заходи профілактики правопорушень., state border, divisions of the State Border Guard Service, protection of the state border, prevention, prevention of administrative offenses, preventive activity, prevention of offenses, preventive activity of the State Border Guard Service, administrative and legal measures of crime prevention.
Бібліографічний опис
Баранов С.О., Рибаченко С.П. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 60 - 65.