Особливості інформаційно-технічного забезпечення безпеки дорожнього руху, перспективи розвитку в умовах викликів сучасності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридичний науковий електронний журнал
Анотація
Дана стаття присвячена вивченню питання особливостей інформаційно-технічної підтримки безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в складних реаліях сучасної України, пошук шляхів вдосконалення та подальшого розвитку. Звернуто увагу на актуальність питання безпеки на дорогах, незважаючи на те, що воно цікавило людство з часів появи, розвитку і використання різних видів транспорту та пов’язаної з ним дорожньої інфраструктури, воно й досі є проблемою, яка потребує пильної уваги та пошуку нових шляхів для її вирішення. Статистика правопорушень у сфері у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту Департаменту патрульної поліції України, Офісу гене рального прокурора свідчить про нагальну потребу впровадження нових підходів до реалізації безпекових ініціатив у сфері дорожнього руху. Відмічено, що безпека дорожнього руху не є сталим станом в конкретний момент часу, це безперервний процес формування та під тримки безпечних умов для всіх учасників у постійно мінливому середовищі з урахуванням різноманітних факторів, а тому потребує комплексного, системного підходу для її забезпечення. Проаналізовано нормативно-правове підґрунтя регулювання питання безпеки у сфері дорожнього руху та з’ясовано відсутність уні фікованих визначень «безпека дорожнього руху» та «забезпечення безпеки дорожнього руху». Визначено п’ять груп факторів впливу (основних пріоритетних напрямків для реалізації безпекових ініціатив), кожен з яких в своїй реалізації потребує активного використання сучасного інформаційно-технічного забезпечення. Розглянуто роль суб’єктів, задіяних у сфері реалізації безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (Державної служби Укра їни з безпеки на транспорті, Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), Національної поліції України), та перспек тиви вдосконалення їх діяльності. За результатами проведеного дослідження надано пропозиції щодо шляхів розвитку та вдосконалення діяльності відповідальних суб’єктів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. This article is devoted to the study of the features of information and technical support for road safety and transport operation in the complex realities of modern Ukraine, the search for ways to improve and further develop. The author emphasizes the relevance of the issue of road safety, despite the fact that it has been of interest to mankind since the emergence, development and use of various types of transport and related road infrastructure, it is still a problem that requires close attention and the search for new ways to solve it. The statistics of offenses in the field of traffic safety and transport operation of the Patrol Police Department of Ukraine and the Office of the Prosecutor General indicate an urgent need to introduce new approaches to implementing safety initiatives in the field of traffic. It is noted that road safety is not a steady state at a particular point in time, but a continuous process of creating and maintaining safe conditions for all participants in an ever-changing environment, taking into account various factors, and therefore requires an integrated, systematic approach to ensure it. The author analyzes the legal framework for regulating the issue of road safety and reveals the lack of unified definitions of "road safety" and " road safety assurance". Five groups of influence factors (the main priority areas for the implementation of security initiatives) have been identified, each of which requires the active use of modern information and technical support. The role of subjects involved in the implementation of road safety and operation is examined (the State Service of Ukraine for Transport Safety, the State Agency of Motor Roads of Ukraine ("Ukravtodor"), and the National Police of Ukraine), as well as the prospects for improving their performance. Based on the results of the research, proposals were made regarding ways to develop and improve the activities of responsible entities in the field of road safety.
Опис
Ключові слова
інформаційно-технічне забезпечення, безпека дорожнього руху, правила дорожнього руху, імітаційне моделювання, суб’єкти забезпечення безпеки дорожнього руху, фактори впливу. information and technical support, traffic safety, traffic rules, simulation modeling, subjects of traffic safety, influencing factors.
Бібліографічний опис
Медведенко, Н., Медведенко, С. Особливості інформаційно-технічного забезпечення безпеки дорожнього руху, перспективи розвитку в умовах викликів сучасності. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 3. С. 316-320.