НЕЗАКОННЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО
Анотація
У статті розглянуто типові слідчі ситуації на початковому етапі розсліду- вання незаконного позбавлення волі та надано рекомендації щодо програм роз- слідування за кожною з них. Виокремлено типові першочергові слідчі дії на початковому етапі розслідування. Підкреслено, що типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування досудвого слідства незаконного позбавлення волі можуть бути різними про- стими та складними, але найтиповішими є такі: 1) є ознаки, які вказують на вчинення незаконного позбавлення волі, відомі потерпілий, свідки, особа, яка вчинила злочин; 2) є ознаки, відомі свідки, особа, яка вчинила злочин, але свідчення потерпілого суперечать обставинам справи; 3) є ознаки, особа, яка вчинила злочин, відома, але відсутні свідки злочину; 4) є ознаки, є свідки, але інформація стосовно особи, яка вчинила злочин, недостатня; 5) наявні ознаки, але очевидці та інформація стосовно винного відсутні. Алгоритм дій слідчого залежить від програми розслідування, наданої до кожної слідчої ситуації відповідно. До невідкладних слідчих (розшукових) дій належать допит потерпілого, освідування потерпілого, огляд місця події, виїмка, огляд одягу потерпілого, розшук та затримання підозрюваного та при- значення судових експертиз. У разі встановлення особи злочинця до першо- чергових слідчих дій належать допит підозрюваного, обшук місця проживання підозрюваного.У деяких випадках проводиться пред’явлення для впізнання осіб, тому потреба в цій слідчій (розшуковій) дії виникає тоді, коли допитані заявники, свідки, потерпілі заявили, що не знайомі з особою, котра цікавить слідство, але можуть її впізнати. Пред’явлення для впізнання осіб проводиться і тоді, коли підозрювані заявили, що не знайомі з потерпілим, установлюється особа затриманого, який не має при собі документів, або є підстави вважати, що особа видає себе не за ту, ким є насправді. The article considers typical investigative situations at the initial stage of the investigation of illegal imprisonment and provides recommendations for investigation programs for each of them. Identification of typical priority investigative actions at the initial stage of the investigation. Emphasis is placed on the fact that typical investigative situations of the initial stage of the investigation of the pre-trial investigation of illegal imprisonment can be various, simple and complex, but the most typical are the following: 1) there are signs that indicate the commission of illegal imprisonment, known to the victim, witnesses, the person who committed the crime; 2) there are signs, known witnesses, the person who committed the crime, but the testimony of the victim signs contradict the circumstances of the case; 3) there are signs that the person who committed the crime is known, but there are no witnesses to the crime; 4) there are signs, there are witnesses, but information about the person who committed the crime is insufficient; 5) there are signs but eyewitnesses and information about the culprit are missing. The algorithm of the investigator's actions depends on the investigation program provided for each investigative situation, respectively. Urgent investigative (search) actions include interrogation of the victim, examination of the victim, inspection of the scene, seizure, inspection of the victim’s clothing, search and detention of the suspect and appointment of forensic examinations. In the case of establishing the identity of the offender, the priority investigative actions include: interrogation of the suspect, search of the suspect's place of residence. In some cases, persons are presented for identification, so the need for this investigative action arises when the interviewed applicants, witnesses, victims stated that they do not know the person who is interested in the investigation, but can recognize him. Presentation for identification of persons is also made in the case when the suspects have stated that they are not acquainted with the victim; the identity of the detainee who does not have documents with him is established; there is reason to believe that a person does not pretend to be, who he really is.
Опис
Ключові слова
тактика розслідування, слідча ситуація, алгоритм дій слідчого, незаконне позбавлення волі., investigative tactics, typical situation investigators, aigorithm of the investigator, illegal deprivation of freedom.
Бібліографічний опис
Оржинська Е.І. НЕЗАКОННЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ. ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО. 2021. № 1. С. 244-250.