Медіація як сучасний спосіб вирішення спорів у цивільному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проаналізовано та досліджено інститут медіації у цивільному судочинстві. Визначено, що питання застосування медіації як альтернативного способу розв’язання конфліктів під час врегулювання спору в цивільному процесі стає все більше актуальним. Встановлено, що окрім розгляду справи в суді як традиційного способу існують інші способи врегулювання спірних відносин між сторонами, зокрема це медіація, яка має позитивний прояв її застосування в цивільному судочинстві. В Україні інститут медіації проходить стадію становлення, однак вже має законодавче відтворення у Законі України «Про медіацію». Аргументовано, що розвиток і поширення медіації позитивно впливає на процес урегулювання спорів, тому що має низку переваг перед судовим розглядом справи. Визначено вказані переваги: зменшення навантаження на судові органи, забезпечення ефективності судового розгляду справ, швидкість врегулювання спору. Проаналізовано наукові погляди вчених щодо впровадження медіації в систему способів розв’язання спорів. На підставі аналізу вітчизняної наукової доктрини встановлено, що інститут медіації є повністю самостійною та незалежною примирювальною процедурою. Відзначено як позитивний досвід проєкти, проведені Європейською Комісією та Радою Європи, завдяки яким було здійснено підготовку тренерів з медіації, суддів, які займались медіацією в адміністративних, сімейних, трудових та земельних спорах і досягли підписання сторонами угоди, а також проведено низку публічних заходів з метою підвищення рівня поінформованості населення. Сформульовано висновки, в яких зазначено, що розвиток і становлення інституту медіації в Українській незалежній державі є необхідною та невід’ємною складовою процесу гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу. У цьому контексті, розвиток та застосування медіації, як форми вирішення спорів, можливий за умови наявності незалежної судової системи. The article analyzes and studies the institution of mediation in civil proceedings. It is determined that the issue of using mediation as an alternative method of conflict resolution in civil proceedings is becoming increasingly relevant. It is established that in addition to litigation in court as a traditional method, there are other ways to resolve disputed relations between the parties, in particular, mediation, which has a positive manifestation of its application in civil proceedings. In Ukraine, the institution of mediation is still in its infancy, but it is already reflected in the Law of Ukraine «On Mediation». It is argued that the development and spread of mediation has a positive impact on the dispute resolution process, since it has a number of advantages over court proceedings. The author identifies these advantages: reduction of the burden on the judiciary, ensuring the efficiency of court proceedings, and speed of dispute resolution. The article analyzes the scientific views of scholars on the introduction of mediation into the system of dispute resolution methods. Based on the analysis of the national scientific doctrine, the author establishes that the institution of mediation is a fully independent and independent conciliation procedure. The projects carried out by the European Commission and the Council of Europe, which trained mediation trainers, judges who mediated administrative, family, labor and land disputes and achieved the signing of an agreement by the parties, as well as a number of public events to raise public awareness, were noted as positive experiences. The author formulates conclusions stating that the development and establishment of the mediation institution in the Ukrainian independent state is a necessary and integral part of the process of harmonization of Ukrainian legislation with the legislation of the European Union. In this context, the development and application of mediation as a form of dispute resolution is possible provided that there is an independent judicial system.
Опис
Ключові слова
медіація, медіатор, цивільне судочинство, цивільний процес, альтернативні способи вирішення спорів, мирова угода, третейське судочинство, міжнародний комерційний арбітраж; mediation, mediator, civil litigation, civil procedure, alternative dispute resolution, settlement agreement, arbitration, international commercial arbitration.
Бібліографічний опис
Мирза, С., Горбаньов, І. Медіація як сучасний спосіб вирішення спорів у цивільному судочинстві. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 4. С. 48-52.