РОЛЬ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У РОЗКРИТТІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Автором доводиться, що на сьогодні правоохоронні органи продовжують свою боротьбу із економічною злочинність, а майбутні юристи продовжують поповнювати свої знання оновленим навчальним матеріалом для кращого орієнтування в економічній сфері. Для проведення судово-економічних експертиз, залучаються висококваліфіковані спеціалісти із відповідним рівнем знання. Діяльність експерт-бухгалтер як суб'єкта судово-бухгалтерської експертизи, регламентується, зазначеними у роботі, статтях чинного Кримінального процесуального кодексу України, Законом України «Про судову експертизу», а також інших нормативно-правових актах. The author proves that today law enforcement agencies continue their fight against economic crime, and future lawyers continue to supplement their knowledge with updated educational material for better orientation in the economic sphere. Highly qualified specialists with the appropriate level of knowledge are engaged to conduct forensic and economic examinations. The activity of an expert accountant as a subject of forensic accounting expertise is regulated by the articles of the current Criminal Procedure Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Forensic Expertise", as well as other normative legal acts.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Починок Ю.В. РОЛЬ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У РОЗКРИТТІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с.С. 156-160.