Впровадження скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів в аспекті вдосконалення національного законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена актуальному питанню впровадження скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів у діяльність органів Національної поліції України для забезпечення ефективної реалізації конституційного права громадян на мирні зібрання. У статті встановлено, що право громадян на мирні зібрання реалізується у сфері публічного порядку, що зумовлює необхідність наявності ефективного механізму забезпечення цього права. Встановлено поняття публічного порядку. Основним суб’єктом забезпечення публічного порядку є Національна поліція України. У статті звертається увага на необхідність імплементації міжнародного досвіду функціонування органів, які забезпечують публічний порядок при проведені масових заходів, підвищення кваліфікації співробітників Національної поліції України, покращення їх технічного та матеріального забезпечення. Крім того, необхідним є підвищення рівня психологічної підготовки працівників. У статті розкриті головні аспекти скандинавської моделі у сфері забезпечення публічного порядку та безпеки під час проведення масових заходів. Визначено, що підхід скандинавської моделі базується на: володінні інформацією щодо учасників та організаторів масового заходу; диференціюванні групи з яких складається натовп та ідентифікації ризиків; постійному контакті у формі діалогу із організаторами заходу та безпосередньо учасниками зібрання; сприяння. Проаналізовано нормативну базу щодо регламентації проведення масових заходів в Україні. Проаналізовано міжнародний досвід врегулювання проведення масових заходів. Встановлено брак нормативного регулювання щодо проведення масових заходів. Обґрунтовано необхідність впровадження належного регулювання зазначеної сфери законодавством на національному рівні. Встановлено відсутність у чинному законодавстві чіткого закріплення статусу “Поліції діалогу”. Обґрунтовано необхідність закріплення на рівні закону статусу “Поліції діалогу”. The article is devoted to the relevant issue of implementing the Scandinavian model of ensuring public safety and order during mass events into the activities of the National Police of Ukraine to ensure the effective implementation of the constitutional right of citizens to peaceful assembly. The article establishes that the right of citizens to peaceful assembly is realized in the sphere of public order, which necessitates the existence of an effective mechanism for ensuring this right. The meaning of public order has been defined.The main subject of ensuring public order is the National Police of Ukraine. The article draws attention to the need to implement the international experience of the functioning of law enforcement agencies that ensure public order during mass events, improve the qualifications of employees of the National Police of Ukraine, and improve their technical and material support. In addition, it is necessary to increase the level of psychological training of employees. The article reveals the main aspects of the Scandinavian model in the field of ensuring public order and security during mass events. It was determined that the approach of the Scandinavian model is based on information about the participants and organizers of the mass event; differentiation of the groups that make up the crowd and identification of risks; constant dialogue with the organizers of the event and the participants of it; assistance. Ukrainian mass meeting legislation has bees analyzed. The international experience of regulating mass events was analyzed. A lack of legislation regarding the holding of mass events has been detected. The need to implement proper regulation of the specified sphere by legislation at the national level is substantiated. It The article is devoted to the relevant issue of implementing the Scandinavian model of ensuring public safety and order during mass events into the activities of the National Police of Ukraine to ensure the effective implementation of the constitutional right of citizens to peaceful assembly. The article establishes that the right of citizens to peaceful assembly is realized in the sphere of public order, which necessitates the existence of an effective mechanism for ensuring this right. The meaning of public order has been defined.The main subject of ensuring public order is the National Police of Ukraine. The article draws attention to the need to implement the international experience of the functioning of law enforcement agencies that ensure public order during mass events, improve the qualifications of employees of the National Police of Ukraine, and improve their technical and material support. In addition, it is necessary to increase the level of psychological training of employees. The article reveals the main aspects of the Scandinavian model in the field of ensuring public order and security during mass events. It was determined that the approach of the Scandinavian model is based on information about the participants and organizers of the mass event; differentiation of the groups that make up the crowd and identification of risks; constant dialogue with the organizers of the event and the participants of it; assistance. Ukrainian mass meeting legislation has bees analyzed. The international experience of regulating mass events was analyzed. A lack of legislation regarding the holding of mass events has been detected. The need to implement proper regulation of the specified sphere by legislation at the national level is substantiated. It The article is devoted to the relevant issue of implementing the Scandinavian model of ensuring public safety and order during mass events into the activities of the National Police of Ukraine to ensure the effective implementation of the constitutional right of citizens to peaceful assembly. The article establishes that the right of citizens to peaceful assembly is realized in the sphere of public order, which necessitates the existence of an effective mechanism for ensuring this right. The meaning of public order has been defined.The main subject of ensuring public order is the National Police of Ukraine. The article draws attention to the need to implement the international experience of the functioning of law enforcement agencies that ensure public order during mass events, improve the qualifications of employees of the National Police of Ukraine, and improve their technical and material support. In addition, it is necessary to increase the level of psychological training of employees. The article reveals the main aspects of the Scandinavian model in the field of ensuring public order and security during mass events. It was determined that the approach of the Scandinavian model is based on information about the participants and organizers of the mass event; differentiation of the groups that make up the crowd and identification of risks; constant dialogue with the organizers of the event and the participants of it; assistance. Ukrainian mass meeting legislation has bees analyzed. The international experience of regulating mass events was analyzed. A lack of legislation regarding the holding of mass events has been detected. The need to implement proper regulation of the specified sphere by legislation at the national level is substantiated. It was established that the status of the "Dialogue Police" is not clearly established in the current legislation. The necessity of enshrining the status of the "Dialogue Police" at the legal level is substantiated.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Аносєнков, А., Мукоіда, Р. Впровадження скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів в аспекті вдосконалення національного законодавства. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 138-143.