ПРИВАТНЕ ПРАВО: ПРАКТИКА ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вивчення «Приватного право: практика тлумачення і застосування» припускає не тільки глибоке вивчення чинного цивільного законодавства, засвоєння теоретичних положень цієї науки, але й набуття практичних навичок користування чинним матеріальним та процесуальним законодавством, іншими нормативними актами під час вирішення конкретних життєвих ситуацій, які мають правове значення. Вирішення конкретних практичних завдань з кожної теми, яка вивчається, є заходом самоперевірки своїх знань. The study of "Private law: the practice of interpretation and application" implies not only a deep study of the current civil legislation, assimilation of the theoretical provisions of this science, but also the acquisition of practical skills in the use of the current material and procedural legislation, other normative acts when solving specific life situations that have a legal value. Solving specific practical tasks on each topic being studied is a measure of self-testing of one's knowledge.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
«ПРИВАТНЕ ПРАВО: ПРАКТИКА ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ». Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та проведення практичних занять Галузь знань 08 Право Спеціальність 081 Право Факультет ПФОДР, № 1, 2 ННІПК. Одеса: ОДУВС, 2021. 59 с.