Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Проведено аналітичний огляд зарубіжного досвіду досліджень у різних країнах ставлення громадськості до поліції та її працівників. На основі значної кількості науково-публіцістичних джерел проаналізовано вплив змінних індивідуального рівня (наприклад раси, віку) і змінних контекстного рівня (наприклад проживання на околиці міста, контакту з поліцією) на став- лення громадськості до поліції. Огляд зарубіжних досліджень доводить, що серед учених немає єдиної думки стосовно інтер- активних ефектів на ставлення громадськості до поліції та її працівників між різними змінни- ми. З цього витікає, що теоретичні узагальнення та практичне застосування отриманих даних необхідно здійснювати з обережністю. The article is devoted to the analysis of results of the research about the public attitude to the police and its employees in the United States and leading Western countries. The article is a review and analysis of international experience of research of public attitudes to the police and its employees. Based on the significant amount of scientific-publicistic sources the author analyzes the impact of individual level variables (for example, race, age) and variables of context (for example, living on the outskirts of the city, contact the police) on the perceptions and attitudes to the police. Review of foreign literature shows that among foreign scientists doesn’t exist a single opinion about the interactive effects between variables; that proves that theoretical generalizations about public attitudes to the police should be made with caution.
Опис
Ключові слова
тавлення громадськості до поліції, поліція, поліцейські органи, Національна поліція України., public attitudes to the police, police, police institutions, National Police of Ukraine.
Бібліографічний опис
Смірнова О.М. Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень) // Право і безпека. 2015. № 4. С. 165 - 169.