СТУПІНЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторкою констатується, що у 21 сторіччі Україна отримала визнання на світовій арені, і спрямувала свою діяльність на становлення демократії у суспільстві, уклала міжнародні угоди і вступила в організації з прав людини, який декларують такі ознаки, як верховенство права, законність, справедливість, гласність, тощо. Акцент на європейський вибір – це наближення до стандартів європейської демократії і громадянського суспільства і правової системи, де головним досягненням Нового часу, є невід'ємні права і свободи людини. Сьогодні головною перспективою для України є вступ для інтеграції економічного і соціального розвитку України в Європейський союз. Ступінь соціально-правової дійсності держави включає в себе технічний, демократичний, науковий, економічний, соціальний, правозахисний розвиток та індекс щастя, рівня життя та процвітання. The author states that in the 21st century, Ukraine received recognition on the world stage, and directed its activities to the establishment of democracy in society, concluded international agreements and joined human rights organizations, which declare such signs as the rule of law, legality, justice, transparency, etc. Emphasis on the European choice is an approach to the standards of European democracy and civil society and the legal system, where the main achievement of the New Age is the inalienable human rights and freedoms. Today, the main prospect for Ukraine is the accession to the European Union for the integration of economic and social development of Ukraine. The degree of socio-legal reality of the state includes technical, democratic, scientific, economic, social, human rights development and an index of happiness, standard of living and prosperity.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Афанасенко С.І. СТУПІНЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 7-8.