Адміністративно-правовий статус суб’єктів, які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Важливим напрямком реформи Національної поліції України є встановлення суб’єктного складу, які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції України. Проведено аналіз таких понять, як «статус», «правовий статус» та «адміністративно-правовий статус». Аргументовано, що під час кадрового забезпечення в Національній поліції України важливе значення має саме спеціальний статус суб’єктів кадрових правовідносин, що базується на специфіці діяльності, функцій і повноважень поліцейського. Встановлено, що до суб’єктів підготовки кадрів для Національної поліції України відносяться: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти та науки України, Національна поліція України, вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, центри первинної професійної підготовки «Академія поліції». An important area of ​​reform of the National Police of Ukraine is the establishment of entities that train personnel for the National Police of Ukraine. The analysis of such concepts as «status», «legal status» and «administrative-legal status» is carried out. It is argued that during the staffing of the National Police of Ukraine, the special status of the subjects of personnel relations is important, based on the specifics of the activities, functions and powers of the police. It is established that the subjects of training for the National Police of Ukraine include: the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Ministry of Education and Science of Ukraine, the National Police of Ukraine, higher education institutions with specific training conditions initial training «Police Academy».
Опис
Ключові слова
кадри, правовий статус, кадровий склад, персонал, правоохоронні органи, органи та підрозділи Національної поліції., personnel, legal status, personnel, personnel, law enforcement agencies, bodies and subdivisions of the National Police.
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С. Адміністративно-правовий статус суб’єктів, які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції України // Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави : матеріали ХІІІ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Одеса, 31 бер. 2021 р.). - Одеса: ОДУВС, 2021. - С. 133-135.