Основи слідчої діяльності

Анотація
Навчальний посібник «Основи слідчої діяльності» присвячений вивченню загальних організаційних положень слідчої діяльності, використанню інформації, отриманої в ході розслідування кримінальних правопорушень, у доказуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення, інформа- ційного та психологічного забезпечення розслідування, а також особливос- тям тактики проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій. прийняття заходів щодо забезпечення відшкодування завданої злочинними діями збитків та проведення інших процесуальних дій, що направлені на встановленні об’єктивної істини у кримінальному провадженні. Навчальний посібник передбачає закріплення у здобувачів вищої юридичної освіти теоретичних знань і професійних навичок щодо обраної спеціалізації; організаторських здібностей, організації робочого місця слідчого, реагування на заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, взаємодії підрозділів НПУ в ході розслідування, порядку та методики проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, які були отриманів у ході вивчення навчальних дисциплін:«Кримінальний процес», «Криміналістика» «Досудове слідство», «Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій» та інших. Навчальний посібник буде корисним для студентів юридичних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців у практичній діяльності працівників правоохоронних органів та суду. The textbook "Fundamentals of Investigative Activities" is devoted to the study of general organizational provisions of investigative activities, the use of information obtained during the investigation of criminal offenses, in proving the circumstances of the criminal offense, information and psychological support of the investigation, as well as tactics of conducting public and covert investigative (investigative) actions. taking measures to ensure compensation for crimes caused by criminals actions of damages and carrying out of other procedural actions directed on establishing the objective truth in criminal proceedings. The textbook provides for the consolidation of students of higher legal education theoretical knowledge and professional skills in the chosen specialization; organizational skills, organization of the investigator's workplace, response to statements and reports of criminal offenses, application of measures to ensure criminal proceedings, cooperation of NPU units during the investigation, procedure and methods of public and covert investigative (investigative) actions obtained during the study academic disciplines: "Criminal Procedure", "Criminalistics" "Pre-trial investigation", "Features of covert investigative (investigative) actions" and others. The textbook will be useful for law students educational institutions, graduate students, teachers, scientists in practice activities of law enforcement officers and the court.
Опис
Ключові слова
слідча діяльність, правоохоронні органи, взаємодія, кримінальні провадження, дізнавач, досудове розслідування, investigative activity, law enforcement agencies, cooperation, criminal proceedings, coroner, pre-trial investigation
Бібліографічний опис
Калугін В.Ю. Основи слідчої діяльності: навч. посіб. / В.Ю. Калугін., С.М. Смоков, І.В. Федоров. - вид. 2-е. - Одеса: ОДУВС, 2021. - 248 с.