Громадський контроль як одна з гарантій дотримання законності в адміністративній діяльності правоохоронних органів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена розгляду громадського контролю як однієї з гарантій дотримання законно- сті в адміністративній діяльності правоохоронних органів України. Значна увага приділяється розгля- ду конституційних принципів організації діяльності правоохоронних органів в Україні. Здійснення громадського контролю дозволяє визначити відповідність адміністративної діяльності правоохоронних органів таким загальносоціальним принципам, як: соціальна справедливість, повага прав людини, гласність, взаємодія з населенням. Статья посвящена рассмотрению гражданского контроля как одной из гарантий соблюдения законно- сти в административной деятельности правоохранительных органов Украины. Значительное внимание уделяется рассмотрению конституционных принципов организации деятельности правоохранительных органов в Украине. Осуществление гражданского контроля позволяет определить соответствие административной деятельности правоохранительных органов таким общесоциальным принципам, как: социальная справедливость, уважение прав человека, гласность, взаимодействие с населением. The article devoted to analysis of public control as one the guarantees of the rule of law within the framework of administrative activities of the law enforcement bodies. Main focus of the article is on analysis of constitutional basis of organization of activities of the law enforcement bodies in Ukraine. Public control allows ensuring compliance of administrative activities of the law enforcement bodies with such general social standards as social justice, respect for human rights, transparency and interaction with the community.
Опис
Ключові слова
громадський контроль, правоохоронні органи, законність, гарантія., гражданский контроль, правоохранительные органы, законность, гарантия., public control, law enforcement bodies, legality, guarantee.
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. Громадський контроль як одна з гарантій дотримання законності в адміністративній діяльності правоохоронних органів України / В.Х. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 141 - 144.