ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗБОРУ ТА ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні автор пропонує наступні висновки та узагальнення: 1) під технічними засобами прикордонного контролю пропонується розуміти сукупність технічних засобів охорони державного кордону та складових інженерної інфраструктури, яка призвана забезпечити ефективність та якість їх застосування для забезпечення охорони державного кордону та запобігання вчинення правопорушень. 2)Своєчасне та належне застосування підрозділами ДПСУ та їх посадовими особамитехнічних засобів збору та перевірки інформації дозволяє створити технічні тазабезпечити технологічні умови для забезпечення виконання службово-оперативнихзавдань, запобігання вчинення більшості видів адміністративних та кримінальнихправопорушень, організацію ефективної взаємодії правоохоронних органів у сферіприкордонних відносин. 3) Застосування сучасних зразків технічних засобівприкордонного контролю та нових методик їх використання наддасть змогупідвищити ефективність системи охорони державного кордону України. In the research, the author offers the following conclusions and generalizations: 1) under technical means of border control, it is proposed to understand a set of technical means of protecting the state border and components of the engineering infrastructure, which is designed to ensure the efficiency and quality of their application to ensure the protection of the state border and prevent the commission of offenses. 2) Timely and proper use of technical means of collecting and checking information by units of the State Security Service and their officials allows to create technical and provide technological conditions to ensure the performance of official and operational tasks, prevent the commission of most types of administrative and criminal offenses, and organize effective cooperation of law enforcement agencies in the field of border relations. 3) The use of modern samples of technical means of border control and new methods of their use will make it possible to increase the efficiency of the system of protection of the state border of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Рибаченко С.П., Баранов С.О. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗБОРУ ТА ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 131-134.