ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТНОЇ КОПМЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором констатується, що поняття «конфліктна компетентність поліцейського», крім теоретичних знань про природу виникнення конфлікту і способи поведінки в них, передбачає також і оволодіння працівником поліції широким арсеналом практичних умінь і навичок в галузі вирішення конфліктів, що забезпечують: усвідомлення саме значущості конструктивного вирішення конфліктів при спілкуванні з громадянами; вміння своєчасно виявляти ознаки конфлікту, який назріває і не допускати його ескалації; вміння керувати собою та психоемоційним станом громадян в напружених ситуаціях; володіння певними стратегіями поведінки в конфлікті; впевнена і професійно грамотна взаємодія з громадянами, що здатні провокувати конфлікти. Саме тому, поліцейським, важливо не лише мати теоретичні знання з конфліктології, а й вміти практично вирішувати конфлікти. І саме розвитку психологічної підгототовки та підготовленості слід навчати майбутніх поліцейських. Ефективність психологічної підготовки поліцейських по формуванню конфліктної компетентності залежить від особливостей взаємодії з громадянами, співробітниками різних служб і підрозділів, це і буде предметом наших подальших досліджень. The author states that the concept of "conflict competence of a police officer", in addition to theoretical knowledge about the nature of conflicts and ways of behaving in them, also involves the mastering by a police officer of a wide arsenal of practical abilities and skills in the field of conflict resolution, which ensure: awareness of the importance of constructive conflict resolution when communicating with citizens; the ability to timely detect signs of a brewing conflict and prevent its escalation; the ability to manage oneself and the psycho-emotional state of citizens in stressful situations; mastery of certain strategies of behavior in conflict; confident and professionally competent interaction with citizens capable of provoking conflicts. That is why it is important for police officers not only to have theoretical knowledge of conflict studies, but also to be able to resolve conflicts practically. And it is the development of psychological preparation and preparedness that should be taught to future police officers. The effectiveness of psychological training of police officers on the formation of conflict competence depends on the characteristics of interaction with citizens, employees of various services and units, and this will be the subject of our further research.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кобець Н. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТНОЇ КОПМЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 147-149.