ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В БОРОРТЬБІ ІЗ КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Сучасний етап становлення громадянського суспільства визначається входженням України до провідних технологічно розвинутих країн світу, до глобального інформаційного простору. Саме тому ми маємо використовувати досвід країн, що вже мають досить серйозні напрацювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки, оскільки вона є невід’ємним напрямком побудови інформаційного суспільства, розвиток якого повинен йти не лише через нарощування технологічних можливостей здійснення інформаційного обміну, а й через глибоке усвідомлення всіма суб’єктами інформаційних відносин – власниками інформації та її користувачами, виробниками інформаційних технологій і засобів, постачальниками послуг, державою – необхідності здійснення всіх заходів щодо захисту інформаційних ресурсів та забезпечення безпеки держави, у тому числі враховуючи зарубіжний досвід протидії кіберзлочинності в сфері адміністративно-правового забезпечення. The modern stage of the formation of civil society is determined by the entry of Ukraine into the leading technologically developed countries of the world, into the global information space. That is why we should use the experience of countries that already have quite serious developments in the field of ensuring information security, since it is an integral direction of building an information society, the development of which should proceed not only through increasing the technological capabilities of information exchange, but also through deep awareness all subjects of information relations - owners of information and its users, manufacturers of information technologies and means, service providers, the state - the need to take all measures to protect information resources and ensure the security of the state, including taking into account the foreign experience of countering cybercrime in the field of administrative and legal software.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Слободянюк А.В., Форос Г.В. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В БОРОРТЬБІ ІЗ КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 26 листопада 2020 р. Одеса : ОДУВС, 2021. С.58.