ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

dc.contributor.authorБратель, Сергій Григорович
dc.contributor.authorBratel, Serhii
dc.contributor.authorІсмайлов, Карен Юрійович
dc.contributor.authorIsmailov, Karen
dc.date.accessioned2022-12-30T14:43:25Z
dc.date.available2022-12-30T14:43:25Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractАктуальність дослідження зумовлена законодав- чою невизначеністю організації проведення оцінки достовірності інформації в підрозділах Національної поліції України, а також невключенням основних поло- жень із цього питання в навчальні плани з підготовки здобувачів вищої освіти правоохоронних спеціаль- ностей. Стаття є дослідженням, у якому зроблена спроба систематизації міжнародного й національ- ного досвіду та вироблення єдиних критеріїв визна- чення надійності джерела й достовірності інформації у процесі проведення оцінки достовірності інформації в українських реаліях. Метою роботи є дослідження актуальних проблем та вироблення єдиних критеріїв для організації про- ведення оцінки достовірності інформації в підрозді- лах правоохоронної сфери. Для досягнення поставленої мети використано низку наукових методів, а саме: теоретичний – для вивчення й аналізу статистичної інформації та нау- ково-методичної літератури, узагальнення інформа- ції для визначення теоретико-методологічних основ дослідження; логічний аналіз – для формулювання основних понять і проведення класифікації; конкрет- но-історичний – для демонстрації динаміки розвитку; метод діалектики – для встановлення змісту й осо- бливостей складових елементів; емпіричні методи – для узагальнення досвіду. Однією з проблем організації проведення оцінки достовірності інформації в підрозділах Національної поліції України є те, що в Україні законодавчо не вре- гульовано процедуру такої діяльності, немає самого механізму, не визначені критерії, за якими необ- хідно здійснювати аналіз достовірності інформації, а також не визначено коло суб’єктів, які за своїми функціональними обов’язками повинні цим займа- тися. При цьому поліцейські фактично займаються зазначеною діяльністю, однак вона є невпорядкова- ною, а отже, не досить ефективною. Тому вагомого значення для аналітичного складника правоохорон- ної діяльності набуває вироблення єдиних критеріїв оцінки достовірності інформації в підрозділах пра- воохоронної сфери. Констатовано, що основними властивостями інформації під час її аналізу є відпо- відність, достовірність, надійність, своєчасність, актуальність, точність, повнота, об’єктивність. Зроблено висновок, що оцінка достовірності інфор- мації передбачає оцінювання джерела на надійність, а змісту інформації – безпосередньо на достовірність. Запропоновано прийняти позначення критеріїв надій- ності джерела («А», «Б», «В», «Г»), критеріїв досто- вірності інформації («1», «2», «3», «4») та критеріїв оцінки приватності інформації («1», «2», «3», «4»). Матеріали статті представляють навчаль- но-практичну цінність для співробітників судових і правоохоронних органів, а також для здобувачів вищої освіти поліцейських спеціальностей. The relevance of the study is due to the legislative uncertainty of the organization of the assessment of the reliability of information in the units of the National Police of Ukraine, as well as the lack of inclusion of the main provisions on this issue in the training plans of those seeking higher education in law enforcement specialties. The article is a study in which an attempt was made to systematize the international and national survey and develop unified criteria for the reliability of the source and the reliability of information in the process of assessing the reliability of information in Ukrainian realities. The purpose of the work is to research current problems and develop unified criteria for the organization of assessing the reliability of information in law enforcement units. To achieve the goal, a number of scientific methods were used, namely: theoretical – for the study and analysis of statistical information, scientific and methodological literature, generalization of information to determine the theoretical and methodological foundations of research; logical analysis – for formulating basic concepts and carrying out classification; concrete-historical – to demonstrate the dynamics of development; dialectics - to establish the content and features of the constituent elements; empirical methods – for generalization of experience. One of the problems of organizing the evaluation of the reliability of information in the units of the National Police of Ukraine is that in Ukraine the procedure for such activity is not regulated by law, there is no mechanism itself, the criteria by which the analysis of the reliability of information must be carried out, and the circle of subjects is not defined, who, according to their functional duties, should be engaged in this. At the same time, police officers are actually engaged in the specified activity, but it is disorderly and, therefore, not effective enough. Therefore, the development of uniform criteria for assessing the reliability of information in law enforcement units is of great importance for the analytical component of law enforcement activities. It was established that the main properties of information during its analysis are relevance, reliability, reliability, timeliness, relevance, accuracy, completeness, objectivity. It was concluded that the assessment of the reliability of information involves the assessment of the source for reliability, and the content of the information – directly for reliability. It is proposed to accept the designation of criteria of source reliability (“A”, “B”, “C”, “D”), information reliability criteria (“1”, “2”, “3”, “4”) and information privacy assessment criteria (“1”, “2”, “3”, “4”). The materials of the article represent educational and practical value for employees of judicial and law enforcement agencies, as well as for students of higher education in police specialties.uk_UA
dc.identifier.citationБратель С.Г., Ісмайлов К.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 3. С. 28-33.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/4036
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectінформація, методи аналізу, оцінка інформації, достовірність інформації, надійність джерела інформації.uk_UA
dc.subjectinformation, analysis methods, information evaluation, information reliability, information source reliability.uk_UA
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИuk_UA
dc.title.alternativeFeatures of assessing the reliability of information in units of the National Police of Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
4Братель Ісмайлов.pdf
Розмір:
195.4 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: