Біометричні паспорти: захист чи обмеження прав і свобод громадян

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена аналізу доцільності, необхідних умов і можливих наслідків переходу на біометричні паспорти. Особлива увага в статті приділяється положенням міжнародного, закордонного та національного законодавства, що регламентує застосування біометричних даних у документах, що посвідчують особу. Крім законодавства з означеної тематики у статті розглядається історія становлення та сутність паспорта як документа, що посвідчує особу. У результаті проведеного аналізу сформульовано пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства в досліджуваній сфері та визначено умови, дотримання яких є необхідним для переходу на біометричні паспорти. Статья посвящена анализу целесообразности, необходимых условий и возможных последствий пере-хода на биометрические паспорта. Особое внимание в статье уделяется положениям международного, зарубежного и национального законодательства, регламентирующего применение биометрических данных в документах, удостоверяющих личность. Кроме законодательства по обозначенной тематике в статье рассматривается история становления и сущность паспорта как документа, удостоверяющего личность. В результате проведенного анализа сформулированы предложения по усовершенствованию национального законодательства в исследуемой сфере и определены условия, соблюдение которых необходимо для перехода на биометрические паспорта. This article analyzes the feasibility, the necessary conditions and the possible consequences of the transition to biometric passports. Special attention is given to the provisions of international, foreign and national legislation governing the use of biometrics in identity documents. In addition to the legislation on the designated topic, the article discusses the history of the formation and the nature of the passport as an identity document. The article suggested some ways to improve national legislation in the field of study and the conditions to be observed for the transition to biometric passports.
Опис
Ключові слова
документи, що посвідчують особу, біометричний паспорт, біометричні дані, демографіч-ний реєстр, національне законодавство, міжнародне законодавство, закордонний досвід, права і свободи., удостоверяющие личность документы, биометрический паспорт, биометрические данные, демографический реестр, национальное законодательство, международное законодательство, зарубежный опыт, права и свободы., identity documents, biometric passports, biometrics, population registry, domestic law, international law, international experience, rights and freedom.
Бібліографічний опис
Ярмакі Х.П. Біометричні паспорти: захист чи обмеження прав і свобод громадян / Х.П. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. - 2016. - № 2. - С. 114 - 118.