КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА МЕДІАЦІЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На переконання автора, подальша розробка наукової концепції організації і процедури кримінально-правової медіації, як найбільш про-гресивної альтернативи кримінальному переслідуванню (з урахуванням наднаціональних тенденцій і стану сучасного українського кримінально-процесуального права) для її нормативного закріплення і успішного застосування в українському кримінальному процесі не тільки теоретично перспективна, але і продуктивна в практичному значенні. In the opinion of the author, the further development of the scientific concept of the organization and procedure of criminal legal mediation as the most progressive alternative to criminal prosecution (taking into account supranational trends and the state of modern Ukrainian criminal procedural law) for its normative consolidation and successful application in the Ukrainian criminal process is not only theoretically promising, but also productive in a practical sense.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дулгер В.В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА МЕДІАЦІЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.73-76.