Семантичний аналіз термінів "поліція" та "поліцейська діяльність"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті подано результати семантичного ана-лізу термінів “поліція” та “поліцейська діяльність”. Проаналізовано ґенезу появи та розвитку осново-положних понять “поліція” та “поліцейська діяль-ність”. На основі аналізу визначено, що етимологічні витоки категоріально-понятійного апарату термінів “поліція” та “поліцейська діяльність” пояснюють особливості їх уживання в сучасній українській мові. Обґрунтовано, що за своєю історичною психосемантикою терміни “поліція” та “поліцейська діяльність” пов’язані зі збереженням державного ладу, режимом правління, суспільною безпекою держави. В статье представлен семантический анализ терминов “полиция” и “полицейский деятельность”. Проанализированы генезис появления и развития основных понятий “полиция” и “полицейский деятельность”. На основе анализа определено, что этимологические истоки категориально-понятийного аппарата терминов “полиция” и “полицейская деятельность” объясняют их особенности употребления в современном украинском языке. Обосновано, что по своей исторической сути семантика терминов “полиция” и “полицейская деятельность” связана с сохранением государственного строя, режимом правления, общественной безопасности государства. The article presents the semantic analysis of the terms “police” and “policing”. It is analyzed the emergence and development genesis of the basic concepts of “police” and “policing”. It is determined on the based analysis that etymological origins of the categorical-conceptual apparatus of the terms “police” and “policing” explain their particular use in the modern Ukrainian language. It is proved that in its historical fact semantics of the terms “police” and “policing” is related to the public order preservation, governing regime, social security.
Опис
Ключові слова
семантичний аналіз, поліція, поліцейська діяльність, Національна поліція України., семантический анализ, полиция, полицейская деятельность, Национальная полиция в Украине., semantic analysis, police, policing, National police of Ukraine.
Бібліографічний опис
Смірнова О.М. Семантичний аналіз термінів "поліція" та "поліцейська діяльність" / О.М. Смірнова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 3. - С. 69 - 72.