Cognitive and metacognitive aspects of the development of lifelong learning competencies in law students

Анотація
Освіта протягом усього життя є одним із основних напрямків освітньої та соціальної політики в Європі, спрямованої на забезпечення професійної реалізації та соціальної цілісності особистості. У статті описано когнітивні та метакогнітивні аспекти формування навчальної компетентності, а також схильність студентів юридичного факультету до навчання впродовж життя. Проведено анкетування 218 студентів і магістрів, зібрано дані про найбільш популярні та ефективні форми здобуття знань (досвід формального, неформального та інформального навчання за минулий рік), плани подальшого навчання та кар’єрного розвитку. Описано динаміку навчання на різних роках навчання. Визначено групу студентів з вираженою навченістю та орієнтацією на навчання протягом усього життя (45% вибірки). Проведено порівняльний аналіз двох вибірок та виявлено якості, які можна вважати маркерами спрямованості LLL: високий рівень метакогнітивних знань та метакогнітивної активності, рефлексивну компетентність (на когнітивному, метакогнітивному та особистісному), внутрішню залученість до навчання. , орієнтація на досягнення професіоналізму та особистісного розвитку, загальної самоефективності, переважання прогресивно-творчих мотивів над споживчими. Зроблено висновки про переважну роль метакогнітивних та особистісних детермінант у формуванні компетенції навчання впродовж життя у студентів. Основним механізмом формування метакогнітивних здібностей є рефлексія, спрямована на розпізнавання власних пізнавальних процесів та розуміння їхнього внеску в розвиток особистості. Отримані в дослідженні результати визначають шляхи педагогічного супроводу та психологічного втручання для забезпечення розвитку компетентностей упродовж життя у різних категорій учнів. Lifelong learning is one of the main trends in educational and social policy in Europe, aimed at ensuring professional realization and social integrity of an individual. The article describes cognitive and metacognitive aspects of the formation of learning competence, as well as predisposition of law students to lifelong learning. A survey of 218 students and masters was conducted, data on the most popular and effective forms of knowledge acquisition (experience of formal, nonformal and informal learning over the past year), plans for further education and career development were collected. The dynamics of learning at different years of study is described. A group of students with pronounced learning and focus on lifelong learning (45% of the sample) was identified. A comparative analysis of two samples was carried out and qualities that could be considered markers of the LLL orientation were identified: a high level of metacognitive knowledge and metacognitive activity, reflective competence (at the cognitive, metacognitive and personal level), internal involvement in learning, focus on achieving professionalism and personal development, general self-efficacy, the prevalence of progressive and creative motives over consumer ones. Conclusions are drawn about the predominant role of metacognitions and personality determinants in the formation of lifelong learning competency among students. Reflection aimed at recognizing one’s own cognitive processes and understanding their contribution to personal development is the main mechanism for the formation of meta-cognitive abilities. The results obtained in the study determine the ways of pedagogical support and psychological intervention to ensure the development of lifelong learning competencies in different categories of students.
Опис
Ключові слова
навчання впродовж життя, освітня компетентність, когнітивні здібності, метакогнітивні компетенції, рефлексія, саморозвиток особистості, lifelong learning, educational competence, cognitive abilities, metacognitive competencies, reflection, individual’s self-development
Бібліографічний опис
Grokholskyi, V.L., Kaida, N.I., Albul, S.V. Cognitive and metacognitive aspects of the development of lifelong learning competencies in law students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 31 August 2020. Volume 8. Issue 2. Pages 1-14.