ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПОРЯДОК ЯК КОМПЛЕКСНЕ ЯВИЩЕ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті проаналізовані основні наукові підходи до розуміння правової природи комплексного явища та концепції забезпечення публічного порядку та безпеки в поліцейській діяльності. Здійснено аналіз правових концептів розуміння категорії публічного порядку та безпеки іноземних країн. Досліджено особливості правоохоронної діяльності Національної поліції в Україні з питань забезпечення публічної безпеки та порядку. Сучасне національне законодавство тривалий час оперує поняттям «громадська безпека», разом із тим останні тенденції розвитку суспільних відносин та вплив іноземних правових систем ввели в обіг поняття «публічна безпека» та «публічний порядок». Поява цих понять дещо ускладнила наявну раніше проблему, суть якої полягає в тому, що нормотворець термін «громадська безпека» наповнював різним змістом залежно від контексту його використання. Разом із тим нормативно-правові акти містять такі поняття, як: «громадський порядок», «громадська безпека і порядок», «публічна безпека і порядок», «публічна (громадська) безпека», «національна безпека», «державна безпека», водночас суть таких понять нормативно не встановлена, як і їх співвідношення. Зазначене створює певні проблеми у правозастосовчій практиці, у тому числі в органів Національної поліції. Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «публічна безпека та порядок» іноземних країн та у контексті національного законодавства та доктрини адміністративного права. Зазначено, що в умовах сьогодення наукові дослідження фундаментальних понять у контексті публічної безпеки та порядку мають практичне значення. На підставі аналізу міжнародного досвіду країн сталої демократії проаналізовано перспективи національного підходу до визначення зазначеної категорії в національному законодавстві. The article analyzes the main scientific approaches to understanding the legal nature of the complex phenomenon and the concept of ensuring public order and security in police activity. The author analyzes the legal concepts of understanding the category of public order and security in foreign countries. The author examines the peculiarities of law enforcement activities of the National Police of Ukraine in terms of ensuring public safety and order. Modern national legislation has long been using the concept of “public security”, however, recent trends in the development of public relations and the influence of foreign legal systems have introduced the concepts of “public safety” and “public order”. The emergence of these concepts has somewhat complicated the previously existing problem, the essence of which is that the law-maker filled the term “public safety” with different content depending on the context of its use. At the same time, legal acts contain such concepts as: “public order”, “public security and order”, “public safety and order”, “public (public) security”, “national security”, “state security”, while the essence of these concepts is not legally established, nor is their correlation. This creates certain problems in law enforcement practice, including for the National Police. The author examines theoretical approaches to the definition of “public security and order” in foreign countries and in the context of national legislation and administrative law doctrine. It is noted that in today’s context, scientific research of fundamental concepts in the context of public security and order is of practical importance. Based on the analysis of the international experience of the countries of sustainable democracy, the author analyzes the prospects of a national approach to the definition of this category in national legislation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дубенко, О. ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПОРЯДОК ЯК КОМПЛЕКСНЕ ЯВИЩЕ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 1. С.138-142.