ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Анотація
У статті розглянуто питання, пов’язані з особливостями правого регулювання застосування поліцейськими примусових поліцейських заходів, які зумовлені умовами воєнного стану в Україні. Здійснено ґрунтовний аналіз чинних нормативно-правових актів та запроваджених у них новел, які регламентують діяльність Національної поліції з питань правомірності, ефективності, необхідності та пропорційності застосування спеціальних і підручних засобів. Акцентовано на необхідності усунення внутрішньої неузгодженості норм чинного законодавства України та узгодження його із сучасними реаліями діяльності правоохоронців в умовах воєнного стану, уточненні тексту новел з метою одноманітного їх праворозуміння та правозастосування. The article is devoted to issues related to the peculiarities of the legal regulation of the use of coercive police measures by the police, which are caused by the conditions of martial law in Ukraine. A thorough analysis of the current normative legal acts and the amendments introduced into them, which regulate the activities of the National Police on the legality, effectiveness, necessity and proportionality of the use of special and improvised means, was carried out. Attention is focused on the need to eliminate the internal inconsistency of the current legislation of Ukraine and to bring it into line with the modern realities of the activities of law enforcement officers under martial law, clarifying the text of the novellas with the aim of uniform legal understanding and enforcement. The essence of the application and use of special and improvised means, among other items provided for in the Law of Ukraine "On the National Police", which contribute to the effective performance of police powers, and which are classified by purpose into preventive and coercive, has been clarified. The need to establish a special status in the law for service animals in police service, as well as to expand the list of special items of tactical medicine that police officers use at the scene to prevent the death of victims, including from the use of special and improvised means, is substantiated.
Опис
Ключові слова
Національна поліція України, спеціальні засоби, підручні засоби, поліцейські заходи примусу, воєнний стан, службові тварини, тактична медицина., National Police of Ukraine, special means, improvised means, police coercive measures, martial law, service animals, tactical medicine.
Бібліографічний опис
Бахчеван Є.Ф., Покайчук В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2022. Спеціальний випуск № 2 (121). 688 с. С. 96-102.