КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ОСОБИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторки дослідження, правопорушення проти життя та здо- ров’я несуть в собі відповідні особистісні ознаки та окремі кваліфікуючі ознаки інших правопорушень. Особи, які уповноважені здійснювати кваліфі- кацію кримінальних правопорушень, повинні всебічно дослідити суб'єктивну та об'єктивну сторону вчиненого діяння для призначення кожному правиль- ного виду покарання. А також не буде зайвим зауважити, що відмінна ознака кримінально протиправних діянь за статтями 115, 121 КК України полягає саме в суб’єктивній стороні цих кримінально протиправних діянь, а саме в обов’язковій ознаці – вині. According to the author of the study, crimes against life and health carry relevant personal characteristics and separate qualifying characteristics of other crimes. Persons who are authorized to carry out the classification of criminal offenses must comprehensively investigate the subjective and objective side of the committed act in order to assign the correct type of punishment to each. And it will not be superfluous to note that a distinctive feature of criminally illegal acts under Articles 115, 121 of the Criminal Code of Ukraine consists precisely in the subjective side of these criminally illegal acts, namely in mandatory sign - guilt.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Спіцина М.Д. КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ОСОБИ. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 109-111.