Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та виконання самостійної роботи підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» з навчальної дисципліни "Цивільний процес", галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Напрям підготовки, в якому основна увага приділяється саме самостійній підготовці, повністю відповідає вимогам так званого Болонського процесу. Суть цього процесу, під знаком якого вже понад п’ять років живе європейська освітянська спільнота, полягає у формуванні на перспективу загальноєвропейської системи освіти. Ця система, що зветься зоною європейської вищої освіти, заснована на спільності фундаментальних принципів функціонування. Одним з найважливіших принципів функціонування освіти є принцип формування знань, що передбачає розширення саме самостійної підготовки студентів, засвоєння ними знань на базі модульного підходу. The direction of training, in which the main attention is paid to independent training, fully meets the requirements of the so-called Bologna process. The essence of this process, under the sign of which the European educational community has been living for more than five years, is the formation of a pan-European education system for the future. This system, called the area of ​​European higher education, is based on the commonality of fundamental principles of functioning. One of the most important principles of the functioning of education is the principle of knowledge formation, which involves the expansion of independent training of students, their assimilation of knowledge based on a modular approach.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та виконання самостійної роботи підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» з навчальної дисципліни "Цивільний процес", галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право». Факультет: підготовки фахівців для органів досудового розслідування. Одеса: ОДУВС, 2022.