Цивільне право та процес

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільне право та процес» є засвоєння здобувачами вищої освіти змісту цивільного та цивільно-процесуального законодавства України, оволодіння навичка-ми правильного його використання в процесі виконання своїх службо-вих обов'язків за обраним фахом, вивчення основних наукових течій в цій сфері. The purpose of teaching the academic discipline "Civil Law and Process" is for students of higher education to learn the content of the civil and civil procedural legislation of Ukraine, to master the skills of its correct use in the process of performing their official duties in the chosen field, to study the main scientific currents in this field.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Цивільне право та процес.Методичні рекомендації для самос-тійної роботи та проведення семінарських/практичних занять підгото-вки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузь знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. Одеса: ОДУВС, 2022. 92 с.