Поняття та сутність провадження у справах про адміністративні правопорушення: погляд на проблему

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті проаналізовано доктринальні підходи вчених-адміністративістів до визначення понять «провадження у справах про адміністративні правопорушення» та «адміністративна юрисдикція». Мета статті полягає в тому, щоб на підставі чинного законодавства, правозастосовної практики, досягнень юридичної науки визначити теоретичні положення щодо поняття та сутності провадження у справах про адміністративні правопорушення з урахуванням проблемного підходу. Автором визначено, що під адміністративною юрисдикцією розуміється адміністративно-процесуальна діяльність юрисдикційного характеру з вирішення адміністративних спорів і вжиття заходів адміністративного примусу, здійснюваних значною кількістю спеціально уповноважених органів виконавчої влади та частково органами місцевого самоврядування, а також судовими органами. Doctrinal approaches of scientists-administrativists to determination of concepts of “proceedings in administrative offense cases” and “administrative jurisdiction” are analyzed in this article. The purpose of this article is to define theoretical provisions relating to the idea and main points of proceedings in cases of administrative offenses taking into account the problematic approach based on the standing legislation, law enforcement practice and achievements of legal science. The author of this article define that the administrative jurisdiction means administrative procedural activities of jurisdictional nature for administrative disputes resolution and application of administrative enforcement measures, which are taken by a considerable number of specially authorized executive bodies, partly by the local self-government bodies and judicial authorities.
Опис
Ключові слова
адміністративне правопорушення, провадження, правове регулювання, адміністративна юрисдикція., administrative offense, proceedings, legal regulation, administrative jurisdiction
Бібліографічний опис
Чех Л.Л. Поняття та сутність провадження у справах про адміністративні правопорушення: погляд на проблему // Південноукраїнський правничий часопис. - 2021. - № 4. - С. 105-108.