Етика та естетика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Основна мета курсу є глибоке засвоєння курсантами та студентами принципів загальнолюдської моралі. Сформувати у студентської молоді загальні уявлення про найважливіші етичні та естетичні категорії, донести знання про основні етапи розвитку теорії моралі, розкрити суть законів краси і гармонії, теорії і практики мистецько-художньої творчості, виробити правильне розуміння сенсу і ролі моралі у праві, а також необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та художньо-творчих методів. The main goal of the course is the deep assimilation of cadets and students of the principles of universal morality. To form students' general ideas about the most important ethical and aesthetic categories, to convey knowledge about the main stages of moral theory, to reveal the essence of the laws of beauty and harmony, theory and practice of art, to develop a correct understanding of the meaning and role of morality in law. in the professional activity of aesthetic criteria and artistic and creative methods.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, студенти, курсанти, майбутні правознавці, етика, естетика, виховання, discipline, students, cadets, future lawyers, ethics, aesthetics, education
Бібліографічний опис
Шмаленко Ю.І. «Етика та естетика»: навч. посібник для студ. / Ю.І.Шмаленко - 2-ге вид., допов. та переробл. – Одеса, 2015. 116 с.