ЩОДО ІСТОРИЧНИХ І СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ НАДАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА МЕДИЧНИМ ДОГОВОРОМ

dc.contributor.authorНовіков, Микола Михайлович
dc.contributor.authorNovikov, Mykola
dc.contributor.authorНовікова, Марія Миколаївна
dc.contributor.authorNovikova, Mariia
dc.date.accessioned2022-08-31T07:20:47Z
dc.date.available2022-08-31T07:20:47Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractДо історичних і сучасних теоретично-прикладних аспектів цивільно-правової та господарської діяльності з надання лікарських послуг за медичним договором належить надбання людством концептуально-інтегральної медичної та юридичної, кібернетичної доктрин, із відображення нормативно-застосовного та казуального регулювання окреслених цивільно-правових і господарських відносин, що забез- печують потужну актуалізацію лікарських послуг, наприклад, протягом пандемії COVID-2019. Якщо історично медичні послуги надавалися у контексті Клятви Гіппократа, релі- гійних постулатів (не вбий, не вкради, не побажай…), котрі засвідчувалися обіцян- ками, то сучасні медичні послуги зміцнюються чітко сформульованими системними правовими засобами (договорами), у яких полягають сенс і зміст медичного, санітар- но-епідеміологічного, фармакологічного та медико-технічного забезпечення під час здійснення підприємництва, шляхом договірного цивільно-правового регулювання та господарювання, як в Україні, так і в Європейському Союзі, а також у прогресивному світі загалом. Отже, це визначене правове регулювання у системі чинних сучасних медичних договорів із надання лікарських послуг у сфері цивільного, господарського, медичного права, які у системі МПР поєднують у собі: 1) комплексні цивільно-правові, медично-правові, господарсько-правові (публічні та приватні інтереси) відносини; 2) спеціальні, тобто легітимно-делеговані, прецедентно-казуальні, класичні юри- дичні, постійні, періодичні та факультативні елементи в МПР. Вони впроваджуються та забезпечуються за допомогою імплементації, інкорпорації, консолідації, кодифі- кації та інших сучасних правових засобів активізації, складання та реалізації медич- них договорів із надання лікарських послуг у цивільно-правовій, медично-правовій, медично-біологічній, медико-технічній, медико-соціальній і медично-страховій сфе- рах, з метою збереження загальнолюдських цінностей у вигляді природних прав і сво- бод людини та громадянина задля утвердження гідного людського життя та здоров’я. Obviously, the acquisition of human conceptually-integrated medical and legal cybernetic doctrines that reflect the normative-applicable and casual regulation of the outlined civil and economic relations refers to the historical and modern theoretical and applied aspects of civil and economic activities for the provision of medical services under a medical contract. It ensures a powerful update of medical services, for example, during the pandemic on covid-2019. While historically medical services were provided in the context of the Hippocratic Oath, religious postulates (do not kill, do not steal, do not wish…), which were verified by promises, modern medical services are strengthened by clearly defined systemic remedies (treaties), which are the essence of medical, sanitary epidemiological, pharmacological and medical technical support during the implementation of entrepreneurship, through contractual civil law regulation and management, both in Ukraine and in the European Union, as well as in the progressive world as a whole. Thus, this is a defined legal regulation in the system of existing modern medical contracts for the provision of medical services in the field of civil, commercial, medical law, which combine: 1) complex civil law, medical law, economic law (public and private interests) relations; 2) special, legitimately-delegated, precedent-casual, classical legal, permanent, periodic and optional elements in the MPR. They are put into effect and provided through the implementation, incorporation, consolidation, codification and other modern legal means of activation, drafting and implementation of medical contracts for the provision of medical services in civil law, medical law, medical biology, medical technology, medical and social and medical and insurance spheres, in order to preserve universal values in the form of innate rights and freedoms of man and citizen for the sake of establishing a dignified human life and health.uk_UA
dc.identifier.citationНовіков М.М., Новікова М.М. ЩОДО ІСТОРИЧНИХ І СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ НАДАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА МЕДИЧНИМ ДОГОВОРОМ.Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2021. Вип. 22. С. 45 - 51.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2913
dc.publisherОдеса: ОДУВС; Херсонський факультет.uk_UA
dc.subjectдоговірні медичні послуги, лікарські послуги, медичний кодекс, медичний договір.uk_UA
dc.subjectcontractual medical services; medical services; medical code; complex intersectoral regulation.uk_UA
dc.titleЩОДО ІСТОРИЧНИХ І СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ НАДАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА МЕДИЧНИМ ДОГОВОРОМuk_UA
dc.title.alternativeABOUT HISTORICAL AND MODERN ASPECTS OF DOCTOR’S SERVICES BY MEDICAL AGREEMENTuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
6.pdf
Розмір:
171.15 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: