Визначення поняття управління проведення спеціальних операцій як різновид державного управління

Анотація
У даній науковій статті досліджено поняття «управління проведенням спеціальних операцій» органами та підрозділами МВС України та запропоновано його авторське визначення. З’ясовано ознаки та особливості управління проведенням спеціальних операцій. Вважаємо, що управління в органах Національної поліції охоплює серед іншого і управління проведенням спеціальних операцій органами та підрозділами МВС України, маючи своєю метою виконання поставлених перед ними завдань у всіх вище зазначених сферах. Водночас, як і будь-яка спільна діяльність людей, проведення спеціальних операцій органами та підрозділами МВС України, спрямована на охорону правопорядку в державі чи захист прав і свобод окремого громадянина – викликає необхідність погодження, координації, упорядкування і цілеспрямування індивідуальних та групових зусиль і волі, тобто відповідного управління. Встановлено сутність управління проведенням спеціальних операцій органами та підрозділами МВС України, що полягає у цілеспрямованому впливі групи оперативного управління на групи оперативного шикування для досягнення поставленої мети, яка визначається у типовому спеціальному оперативному плані, розробленому для конкретної спеціальної операції. Разом з тим, важливим моментом є те, що управління спеціальними операціями відбувається в особливих умовах, оскільки щоденна практична діяльність органів Національної поліції, зокрема, під час організації і проведенні спеціальних операцій має багатогранний характер і завжди залежить від змін конкретної ситуації. Аналіз теоретичних поглядів вказаних науковців дав можливість не тільки оцінити стан проблеми, що досліджується, а також визначити коло питань, які раніше не обиралися у якості предмету наукових досліджень. Відповідно відсутність самостійних досліджень загальнотеоретичних засад визначення поняття «управління проведенням спеціальних операцій», які проводять органи та підрозділи МВС України у складних сучасних умовах, а також особливостей і сутності зазначеного управління, негативно відображається на розвитку теоретичних аспектів, спрямованих на вдосконалення їх діяльності, а відтак – і на практичну реалізацію. This scientific article examines the concept of "management of special operations" by bodies and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and offers its author's definition. The signs and peculiarities of the management of special operations have been clarified. We believe that management in the bodies of the National Police includes, among other things, the management of special operations by the bodies and divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, with the goal of fulfilling the tasks set before them in all the above-mentioned areas. At the same time, like any joint activity of people, the conduct of special operations by bodies and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, aimed at maintaining law and order in the state or protecting the rights and freedoms of an individual citizen, calls for agreement, coordination, ordering and targeting of individual and group efforts and will, that is, the appropriate management. The essence of the management of special operations by the bodies and divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine has been established, which consists in the purposeful influence of the operational management group on the operational formation groups to achieve the set goal, which is defined in a typical special operational plan developed for a specific special operation. At the same time, an important point is that the management of special operations takes place in special conditions, since the daily practical activity of the National Police bodies, in particular, during the organization and conduct of special operations, has a multifaceted nature and always depends on changes in the specific situation. The analysis of the theoretical views of the specified scientists made it possible not only to assess the state of the problem under investigation, but also to determine the range of issues that were not previously chosen as the subject of scientific research. Accordingly, the lack of independent studies of the general theoretical foundations of the definition of the concept of "management of special operations", which are carried out by the bodies and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in complex modern conditions, as well as the features and essence of the said management, has a negative impact on the development of theoretical aspects aimed at improving their activities, and therefore – and for practical implementation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Деревянкін, С., Бурангулов, А. Визначення поняття управління проведення спеціальних операцій як різновид державного управління. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 273-277.