Криміналістика

Анотація
У навчальному посібнику розкриті теоретичні та методологічні основи криміналістики, основні питання криміналістичної техніки, тактики та мето- дики розслідування окремих видів злочинів. Посібник підготовлений згідно з навчальною програмою для вищих навчальних закладів. Для студентів та курсантів юридичних факультетів та вузів, аспірантів, здобувачів, викладачів. Може бути використаний і практичними працівниками органів внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратури та суду. The textbook reveals the theoretical and methodological foundations criminology, the main issues of forensic techniques, tactics and methods of investigating certain types of crimes. The manual is prepared according to curriculum for higher education institutions. For students and cadets of law faculties and universities, graduate students, applicants, teachers. Can be used by practitioners law enforcement agencies, security services, prosecutors and courts.
Опис
Ключові слова
криміналістика, предмет, система і задачі науки, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, криміналістичні (спеціальні) методи, criminology, subject, system and tasks of science, criminal law, criminal process, criminology, criminological (special) methods
Бібліографічний опис
Криміналістика : навч. пос. / В.Д. Берназ, М.В. Салтевський – Одеса : ОДУВС, 2010. - 460 с.