ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Примус є одним із атрибутів державної влади. Виступає знаряддям виконання правових норм усіма членами суспільства та є необхідним методом для охорони членів суспільства,прав та інтересів громадян,а також водночас він виступає як авторитарне явище. Адміністративний примус виступає як метод публічної влади і використовується лише в результаті пе- вної поведінки суб’єкта,яка не відповідає правовим нормам,застосовується з метою усунення такої пове- дінки і збереження нормальних соціальних відносин. Coercion is one of the attributes of state power. It acts as a tool for the implementation of legal norms by all members of society and is a necessary method for the protection of members of society, the rights and interests of citizens, and at the same time it acts as an authoritarian phenomenon. Administrative coercion acts as a method of public power and is used only as a result of certain behavior of the subject that does not comply with legal norms, it is applied in order to eliminate such behavior and preserve normal social relations.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Буров Д.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 112-114.