РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ В НАДАННІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На погляд автора, практика підвищення ролі місцевих громад та їхніх органів у вирішенні конкретних проблем повсякденного життя людей надасть місцевому самоврядуванню нового імпульсу для розвитку, посилить здатність до самоорганізації українського суспільства в цілому. Крім того, поєднання зусиль органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі субсидіарного поділу повноважень і ресурсів сприятиме розвитку територій, подоланню регіональних диспропорцій та зменшенню соціально-політичної напруги на місцевому рівні. In the opinion of the author, the practice of increasing the role of local communities and their bodies in solving specific problems of people's everyday life will give local self-government a new impetus for development, strengthen the ability of Ukrainian society as a whole to self-organize. In addition, the combination of efforts of state authorities and local self-government bodies based on the subsidiary division of powers and resources will contribute to the development of territories, overcoming regional disparities and reducing socio-political tension at the local level.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мошак О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ В НАДАННІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 60-61.