Південноукраїнський правничий часопис

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У науковому збірнику представлені роботи з різноманітних актуальних тем. Розглядаються питання щодо становлення правової держави, запобігання та протидії злочинності, аналізуються поняття та сутність правотворчості в Україні. Висвітлені питання цивільного та господарського законодавства. Винесено на розгляд шляхи удосконалення досудового слідства та багато іншого, щодо побудови й розвитку нашої держави. The scientific collection presents works on various topical issues. The issues of the rule of law, prevention and counteraction to crime are considered, the concepts and essence of law-making in Ukraine are analyzed. Issues of civil and commercial law are covered. Ways to improve the pre-trial investigation and much more regarding the construction and development of our state have been considered.
Опис
Ключові слова
проблеми становлення правової демократичної держави, протидія злочинності, правова система, проблеми цивільного та господарського права, екологічне законодавство, адміністративна реформа, досудове слідство, problems of formation of a democratic state governed by the rule of law, fight against crime, legal system, problems of civil and commercial law, environmental legislation, administrative reform, pre-trial investigation
Бібліографічний опис
Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. № 2. 130 с.